ކޮވިޑް-19: ނަޝީދުގެ ރާގު އެންމެ ފަހުން ބަދަލުވެ ސަރުކާރުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައުރީފް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާ ފިޔަވަޅުތައް ރަނަގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމުގެ ކުރިން، ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، އަދި އެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުނަސް ރަށްރަށް ކަރަންޓީން ކުރުމާ ވެސް ދެކޮޅު ހެއްދެވި ނަޝީދު، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނު ރޭ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވީ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންއެމްޑީއޭ) އާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު، މަޖިލީހުގެ އާއްމު ކޮމިޓީ އާއި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މަނިކުފާނާއި މަޖިލީހުގެ އިސްވެރިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އަދި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިހާރު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ މައިމޫނާ އަބޫބަކުރާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އާއި އެންއެމްޑީއޭގެ އިސްވެރިން ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު، މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

"އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނީ ރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ވަރަށް ހަރުދަނާ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ގެންނަވާ ކޮންޓްރޯލްތަކަކީ ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަކަށް މިކަން ދާނެ ކަމަށް ދެކި، އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބެ ގެންނަވާ ކޮންޓްރޯލްތަކެއް،" ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުރިން ފާޑުވިދާޅުވުމުން އެތައް ބައެއްގެ ނުރުހުމާއި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މައިމޫނާއާ ހަވާލާދެއްވައި، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނަނީ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭއެއް ހަދައި، އެ ސާވޭގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތިން ސިނާރިއޯއެއް މައިމޫނާ ވަނީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މިހާރު އަަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ބަދަލުގައި، އަނެއް ދެ ސިނާރިއޯގައި ވެސް އޮތީ ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބާރަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ ހާލަތެއް ކަަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނު ގޮތުގައި މާ ސާފުކޮށް އެނގޭ، ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮންޓްރޯލް ގެނެސްފިއްޔާ، ބަލި ކުއްލިއަކަށް ފެތުރިގެންދާ މިންވަރު ދަށްކުރެވިދާނެކަން. އެހެން ނަމަވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަަދު ދިގު މުއްދަތަކަށް ފެތުރިގެންދާކަން،" މައިމޫނާ ދެއްވި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނުނީ ރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ވަރަށް ހަރުދަނާ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ގެންނަވާ ކޮންޓްރޯލްތަކަކީ ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަކަށް މިކަން ދާނެ ކަމަށް ދެކި، އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބެ ގެންނަވާ ކޮންޓްރޯލްތަކެއް،" ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮވިޑް-19 ބަލި 13 މީހަކަށް ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ނެތެވެ. މުޅިން ވެސް ހިމެނެނީ ޓޫރިސްޓުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އެ އެންމެންގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެެރެއިން އެންމެ މީހެއް ފިޔަވައި އެންމެންގެ ހާލު ވެސް އަދި ރަނގަޅެވެ. ހާލު ބޮޑުވި މީހާ އަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚާއްސަ ޔުނިޓުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާ ވެސް ސްޓޭބުލް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ރޭ ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެއްކުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ހާލަތު ދިއުމުގެ ކުރިން، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.