އަރުޝަދުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުުގައި ހައްޔަރުކުރި އަރުޝަދު ހާލިދު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު އޭނާ 10 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ 10 ގެއަކާއި ވެހިކަލްތަކެއް ބަލައި، ފާސްކޮށް ހައްޔަރުކުރި އަށް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ގދ. ހޯޑެއްދޫ އަލޯރާ، އަރުޝަދު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ އިއްޔެ އެވެ.

އެ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރަން ދައުލަތުން އެދުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އަރުޝަދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކޯޓުން މިއަދު އިތުރު ކުރިއިރު، އެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާކޮށް، އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން އިތުރު ހަތް މީހަކަށް ވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދި 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނަގައިދޭން ވެސް އެ މައްސަލާގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އަރުޝަދު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރު ކުރިޔަސް، އެ މައްސަލާގައި ދެން ހިިމެނޭ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކޯޓުން އިއްޔެ އިތުރުކުރި އެވެ.