ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ތަޖުރިބާ: ރައީސުން ކީރިތިކުރެއްވުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން

ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އޭގެ އެންމެ ބިރުވެރި ހާލަތަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން އިއްޔެ އެމަނިކުފާނަށް ކީރިތި ކުރެއްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އަޅައިގަތެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެމަނިކުފާނުގެ ހިިތްޕުޅުގައި އޮތް ލޯބި ހާމަވި ކަމެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިއަސް، އަނެއް ބަޔަކު ދުށީ މީހުންގެ ލޯބި ހޯއްދަވަން އެމަނިކުފާނު ޖެއްސެވި "ސްޓަންޓެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ.


އެކަމަކު ހަތަރު ރައީސުންގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރި ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު އަލީ އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި އެކަން ސިފަކޮށްދިނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އޭނާ ގަބޫލުކުރަނީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސުންނާ އެކު އޭނާގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ކުރިން ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުނީ ވެސް މި އުޅެނީ "ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން" މިހެންނެވެ.

މުހައްމަދު ލިޔުނު ގޮތުން ރައީސް އިއްޔެގެ ތަގްރީރު ދެއްވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް ކީރިތި ކުރެއްވުނީ ބޭއިހްތިޔާރުގަ އެވެ. އެވަގުތު ރައީސް އޮފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެތަނުގައި އޭނާ ވެސް ހުއްޓެވެ. ސިޔާސީ ސްޓަންޓެއް ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާ ލިޔުނީ "އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް" ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ އެފަދަ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާއަކީ ގދ. ތިނަދުއަށް ގިނަ ބަޔަކާ އެކު ދަތުރުކުރި "އެނަމާ" ބޯޓު 2004 ގައި ބަންޑުން ޖަހާލައި، ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ހާދިސާގައި އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގަައްޔޫމާ އެކު އޭނާ ކުރި ދަތުރެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހަމަ ރައީސް މައުމޫން ވެސް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން [ދުށިން]،" މުހައްމަދު ލިޔުނެވެ.

އެފަދަ ދެވަނަ މަންޒަރެއް ފެނުނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވުމުން އެމަނިކުފާނު ފަސްދާނުލާން ރާއްޖެ ގެނެސް، ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީއަށް އެންމެ ފަހުގެ އިއްޒަތް އެރުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ ވެސް އޭނާ ނެގި އެވެ.

"އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން [ދުށިން]،" މުހައްމަދު ލިޔުނެވެ.

އޭނާ ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކީރިތި ކުރެއްވި މަންޒަރު ވެސް ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު އަދި ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ފަސްދާނުލި ދުވަހު އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކީރިތި ކުރެއްވި ތަން [ދުށިން]،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

ހިތާމަވެރި ކަމެއްގައި ނޫނަސް އުފާވެރި ކަންކަމުގައި ވެސް ރައީސުން ކީރިތިކުރައްވަ އެވެ. އެގޮތުން ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އެޅި ބްރިޖް ހުޅުވި ދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މޫނުފުޅުމަތިން އެ މަންޒަރު މުހައްމަދަށް ފެނުނެވެ.

"އެދުވަހު ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަރަށް އިމޯޝަނަލް ވި ތަން [ދުށިން]،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

ރައީސުންނާ އެކު ކުރި އެފަދަ ތަޖްރިބާތައް ހިއްސާކޮށް، ނިންމާލަމުން އޭނާ ލިއުނީ "އެހެންވެގެން ރައީސުން ކީރިތި ކުރެއްވުމަކީ ސްޓަންޓެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ" ކަމަށެވެ.

އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރައީސުންގެ އެންމެ އުފާވެރި އަދި ހިތާމަވެރި ވަގުތުކޮޅު އާންމުންނާ ހަމައަށް އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ތިލަކޮށް ދެނީ ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުންނެވެ. އަދި އާންމުންނަށް ނުފެންނަ ކިތައްމެ މަންޒަރެއް އެ މީހުންގެ ލޯމަތިން ފައިބައިގެންދެ އެވެ.