ރުސްތުމްގެ މައްޗަށް އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކުރި ރުސްތުމް މުޖުތަބާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.


އ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ރުސްތުމް، 37، ގެ މައްޗަށް އަދުލް އިންސާފް ގާއިމްކުރަން ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާކުރަން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔައި ދިވެހިންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގައިލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއްގައި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ރުސްތުމް ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އެ މައްސަލަ ކޯޓާ ހަމައަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ރުސްތުމް އޭރު ސަލާމާތްވީ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލި ފަހުން ވެސް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ފެށުމުން މިދިޔަ މާޗު މަހު އަލުން ހައްޔަރުކުރީ އެވެ. އޭނާ އަދި ވެސް ހުރީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގަ އެވެ.

ރުސްތުމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތަކުން ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކާފައި ވެ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް އެކައުންޓުތައް ފަހުން ވަނީ ޑިލީޓުކޮށްފަ އެވެ.