ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން އަންގައިދޭން މާލޭ މަގުމަތީގައި ފާހަގަތަކެއް

އާންމު ތަންތަނުގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުރަހަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އަންނައިރު އާންމުން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގައި އެކަކު އަނެކަކާ މާ ބޮޑަށް ކައިރި ނުވާ ގޮތަށް، ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ހިފަހައްޓަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރި ކުރާއިރު ވެސް އެހެން މީހުންނާ އެހާ ކައިރި ނުވަން ލަފާދެ އެވެ.

ކޮވިޑް.19 އަށް އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް ވާތީ، އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާ އެކު، އެހެން މީހުންނާ ތިން ފޫޓަށް ވުރެ ދުރުގައި ހުރުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާ ދެއްވަ އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓްވީޓްކުރި ފޮޓޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެކަކު އަނެކަކާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ދުރުމިން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފިހާރަތަކާއި ސުޕަ މާކެޓްތަކުގެ ބޭރުގައި ކިއުތަކުގައި ތިބޭއިރު ތިބެންޖެހޭ ދުރުމިން އަންގައިދޭން މަގުތަކުގައި ކުރަހަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓްވީޓް

އެކަކު އަނެކަކާ ބަހައްޓަންޖެހޭ ދުރުމިން އަންގައިދޭން ހުރީ ރީނދޫ ކުލައިން ވަށް ބުރުތަކެއް މަގުމަތީގައި ކުރަހައިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެއިން ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރިޔަސް، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފިހާރަތަކަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގަައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ފިހާރަތަކަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދޭ އުސޫލު މިހާރު ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ބަލިން އަދި ރަނގަޅުވީ 49 މީހެކެވެ.