ހާލު ބޮޑު 33 މީހަކު އާސަންދައިގެ އެހީގައި ބޭރަށް ގެންދަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ރާއްޖޭން ފަރުވާ އަށް ނުދެވިފައި ތިބި، ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ ހާލު ބޮޑު 33 ބަލި މީހަކު އާސަންދައިގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދަ އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާލު ބޮޑު މީހުންނަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހާލުބޮޑުވެ ރާއް ޖެއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަރުވާދެ ވެން ނެތް 33 މީހަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށައި ރާއްޖެ ނޫން އެހެން ގައުމުތައް ލޮކްޑައުން އަށް ދިޔަ އިރު ވެސް އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ތިބިކަން މަރިޔަމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 114 މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އެހީތެރިން ވެސް ރާއްޖެ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެހެން ގައުމުތައް ވެސް ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވާއިރު ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ބޭރަށް ދެވެން ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.