ފަޒުލްގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބޭރެއް ނުކުރޭ: މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަޒުލް ރަޝީދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރިޔަސް، އެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަޒުލް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ ފުލިދޫގެ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލާގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ގަރާރު އެޖެންޑާކުރި ޖަލްސާ އަށް ފަޒުލް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަތުމުން ކަމަށް އެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅި ކޯލިޝަނުން މިއަދު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނީ އެ ގަރާރު ބޭރުކޮށްލާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ ގަރާރު މަޖިލީހުގައި އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެ ގަރާރު އެޖެންޑާ ކުރިޔަސް، ފަޒުލް ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ނެތުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ދުވަހު ވަނީ ފަޒުލް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ފަޒުލްގެ އިތުރުން އިދިކޮޅުގެ އެހެން މެމްބަރުން ވެސް ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަން ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރި ނުވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވައި، ގަދަކަމުން އޭނާ ތަޅުމުން ނެރުމުގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަައި، އޭނާއަށް އަނިޔާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލްސާތައް ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިވާ ކަން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.