ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރަހީނުކޮށްފައި ތިބި 12 ދިވެހިން ސަލާމަތް ކޮށްފި

ބ. ތުޅާދުއާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ ހަޅުތާލު ހޫނުވެ، އެ ރަށަށް އަރަން ދިޔަ ފުލުހުންނަށް އެ ރަށަށް އެރޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށް ތުޅާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.


މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އާންމު ކުރި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބޮޑުފިނޮޅުގައި 15 ވަރަކަށް ދިވެހިން ތިބި ކަމަށާއި މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ފުލުހުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ތުޅާދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުރި އެ ރަށުގެ މީހަކު ބުނީ ފުލުހުން އެ ރަށަށް އަރަން މިރޭ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަޅުތާލު ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންތައް ތިބީ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުގެ ބަނދަރުމަތީގައި އޮއްގަލާއި ހޮޅިބުރިތައް ހިފައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން މިރޭ އެ ރަށަށް އަރަން ދިއުމުން އޮއްގާ އުކި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެއް ފުލުހަކު ޒަހަމް ވެގެން ފަރުވާ ވެސް އެބަދޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ރަށުގައި ރިސޯޓް ހެދުމުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މި ވަގުތު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެ މީހުން ހަޅުތާލު ކުރަމުން ދަނީ ހަ މަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. މި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނީ އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ދިވެހިން އެ ރަށުން ފޭބުމަށް ބިދޭސީން މިއަދު ހުރަސް އެޅުމާ ހިސާބުން ކަމަށް އެކަން އެނގޭ ބައެއް މީހުން "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ.

"އޭގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ މި ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ވެސް. އެ މީހުން ރަށަށް އަންނަން ބޭނުންގެން އުޅެނިކޮށް ފޭބިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން ތިބީ. އެކަމަކު މިރޭ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ފަތާފައި ރަށަށް އަތުވެއްޖެ. އޭނާ ހުރީ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ. ވާހަކައެއް ވެސް ނުދެއްކޭ،" ތުޅާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

ތުޅާދޫގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މި ވަގުތު ތިބީ ރަށުގެ ބަނދަރުމައްޗަށް އެއްވެ އެވެ. ފުލުހުން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ފުލްކިޓްގައި އެ ރަށަށް އެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ތުޅާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ރަށުގައި ބައެއް ދިވެހިން ތިބީ "ރަހީނު ކޮށްފަ" އެވެ. އަދި އެކަކު ބުނީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ވަނީ ކޮޓަރިއަކަށް ލައި ތަޅުލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތެދު ދޮގު މުޅިން ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

"އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އިތުރު ފުލުހުން އަންނަންދެން މިކޮޅުގައި ފުލުހުން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އަޑުތައް ހުރީ،" ތުޅާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.