މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރި: އިދިކޮޅު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ފުލުހުން ކުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ކޯލިޝަނުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އިސްތިއުފާ އަށާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން ރޭގެ މުޒާހަރާ ވެސް ހޫނުވެ، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އަދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފުލުހުން ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ބޭނުންކުރި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީން ދީފައިވާ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހަައްގުގެ ބޭނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރު ފުލުހުން ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުުކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެކަން ހަރުުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި އަދި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ސައީދާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ވެސް އަނިޔާވި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގަށް ހުރަސް ނާޅަން ގޮވާލާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރު ފުލުހުން ބޭނުންކުރި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނާއިރު، ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ހައްޕުނޑު ޖެހި މައްސަލައެއް ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ އެ ކޯލިޝަނުން ދުވަހަކު ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ ރޭ ވެސް މަޖީދީ މަގުން ފެށީ، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތާ ގުޅިގެން އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން އަންގާފައި ވަނިކޮށެވެ.