ފަސްޓްލޭޑީއާ ބެހޭގޮތުން ފަތުރަނީ ދޮގުު ޚަބަރެއް، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ވަކީލުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާ ގުޅުވައިގެން ދޮޮގު ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާއެއްގައި ޝާއިއުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާގެ ވަކީލުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.


ފަޒްނާގެ ފަރާތުން، ދަ ލިޓިޖަންޓްސް ލޯ ފާމުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވޯކް ކިޔާ އޮންލައިން ނޫހެއްގައި، ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަމުން އަންނަ ޕާކަށް ގަސް ވިއްކަނީ ފަޒްނާގެ ކުންފުންޏަކުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ފަޒްނާގެ ނަމުގައި އެފަދަ ކުންފުންޏެއް އޮތް ނަމަ އެ ކުންފުންޏެއް ހާމަ ކުރުމަކީ ޚަބަރު ޝާއިއުކުރި ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމެއް ނެތި ހަމައެކަނި ހިތު ލަފައަށް އެއްޗެއް ޝާއިއުކުރުމުން އެޑިޓަރާއި ނޫހުގެ ފެންވަރު އެނގިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާގެ ނަމުގައި އޮތް ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ހާމަކޮށްދޭން އެ ބަޔާނުގައި އެދިފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަޒްނާގެ ފައިސާތަކެއް މޮރިޝަސް އަށް ބަދަލުކުރި ކަމަށް އެ ލިިޔުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ކޮން ފައިސާއެއް ކަމެއް އަދި އެއީ ކޮން ވިޔަފާރިއެއް ކަމެއް ބުނެދީފައި ނެތް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކަށް ފަޒްނާ އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ދެ ފާހަނާ ބަރި އާއި ތިން ހަޓާއި ތިން އެންޓްރަންސް ކެނޮފީ އާއި ލައިފްގާޑް ޓަވަރެއް މަރާމާތުކުރުމާއި ގާޑަން ބްރިޖެއް ހަދައި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ފާހަނާބަރި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ނިންމާފައިވަނީ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލަކުން ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ އިއުލާނު ކޮށްގެން، ވާދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވެން އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.