ޚަބަރު / މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައީ ވައްކަން، އެކްސިޑެންޓް، ޑްރަގް މައްސަލަތައް

ކްރައިމް ސީނެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- މިހާރު ފޮޓޯ/ހުސެއިން ވަހީދު

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ނެރުނު މިދިޔަ އަހަރުުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވައްކަމުގެ 4،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ 2،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ 2،100 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު އަދަދު 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 39 ޕަސެންޓް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 47 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި މިންވަރު 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 44 ޕަސެންޓަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިިޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންނަށް 16،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 11،000 ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މާލެއިންނެވެ. އަތޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އައްޑޫންނެވެ. އެއީ ޖުމްލަ މައްސަލަތަކުގެ 15 ޕަސެންޓް ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު އެކި ކޯޓުތަކަށް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، އެކި މައްސަލަތަކުގައި 3،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަންދުގައި ތިބި ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 7 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 71%
icon angry icon angry 29%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙަބީބު

26 October 2020

އެކްސިޑެންޓް އެއީ މައްސަލައިގެ ގިންތިން ވަކިކުރަން ޖެހޭ އަކުރެއް ކިތަންމެ ބަލައިގެން އުޅުނަސް ގަސްތަކާ ނުލާވެސް އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންގައްޕާ

24 October 2020

ކުށްކުރުން އިތުރުވުމަކީ ތަރައްގީވުން ދަށްކަންހާމަކޮށްދޭ މިންގަޑެއް. ދޭދޭދެމީހުންގެ ތަފާތުބޮޑުވުމާއި އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަަން ނެތުމާއި މައިބަފައިންގެބެލެހެޢްޓު ނެތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފިލްތީ ރިޗްއަކީ ކުށް އާންމުވެގެންދާ މައިގަނޑުސަބަބުތަޢް. ކުށްތައް ކޮންޓްރޯލްނުވެދަނީ ހުއްޓުވަން އޮންނަނިޒާމު ފެއިލްވުމުން. އެކަން ބަލާދެގޮތަކީ، ހުޢްޓުވަން އޮންނަނިޒާމަކީ ކުށްވެރިން ކޮންޓޮރޯލްކުރާ ނިޒާމަކަށްވުން. މާނައަކީ ވިކިފައިވުން ނުވަތަ ނިޒާމު އޮޕަރޭޓުކުރަންނޭގުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުވާނާ.

24 October 2020

އެހެންވަނީ މިސަރުކާރަކީ އެކޮޅުކޮޅުން ބަޅުކޮއް އިދިކީލަކޮއް ހިނގާ ސަރުކާރެއްވީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

1828

24 October 2020

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ކަމެއް ރަނގަޅުވާކަމަކަށް ނުދައްކާ. މިއީ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

1212

24 October 2020

ރާއްޖޭގަ ކޮންމެ 60 ސިކުންތަކު 1 މިނަޓު ފާއިތުވެދޭ. މީވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަލީމު

24 October 2020

ތަނެއް ހަލާކު ނުކޮށް ފަޅާނުލާ ކުރާ ވައްކަން 2020 ގައި އިތުރުވާނެ. ވަގުން ތިބޭނީ ޓައި އަޅައިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

1234

24 October 2020

2020 ވަނަ އަހަރު ވައްކަންތއް މާބޮޑުވާނެކަމަށް ވަނީ.. ވައްކަމުގެ މައްސަަލައިގެ އަދަދަށްވުރެ ވަގައްނެގި އަދަދު ބިލިއަނުން އަރާނެ ، ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައާ އަދި އެނޫން ކޮވިޑް ވައްކަންތައް ހިމަނާލީމަ. ނަންވާނީ ކުރީ ސަރުކާރު ވަގުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮލިސްއުވާލ

24 October 2020

ގިނަވާނެތާ ޕޮލިހުންގެ ނާގާބިލްކަން ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑުވީމަ. މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ގުޅިޔަސް ނުވާކޮޅުދައްކާނީ. ފޭސްބުކްގަ މީހަކު ބުލީކުރަން ޕޭޖެއްހަދާއިން ހިންގާ ވާހަކަ ބުނީމަވެސް އެމީހުންނަށް ކަމެއް ހައްލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބައިރޯ

24 October 2020

އެއްވެސް އަހަރެއްގައި ތިތިންކަން ނޫން ކަމެއް އިތުރިވިތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!