ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅުވިތާ ތިން މަސް ވެއްޖެ ނަމަ، އަލުން ސާމްޕަލް ދޭން ޖެހޭނެ: އެޗްއީއޯސީ

އެޗްއީއޯސީ އިން މިރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހި، ބަލިން ރަނގަޅުވި ފަހުން ތިން މަސް ވެއްޖެ ނަމަ، އެކްޓިވް ސަވައިލަންސްގެ ދަށުން، ސާމްޕަލް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

އެ ސެންޓަރުގެ މީޑިއާ ބްރީފިންގައި އެޗުޕީއޭގެ އެޕިޑަމިއޮލޮޖިސްޓު ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ވަރު ބަލަން އެކްޓިވް ސަވައިލަންސްގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، އެ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވާ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަން އުޅުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް (އާރްއާރްޓީ) އިން އެދެނީ، ބަލިން ރަނގަޅުވި ފަހުން ތިން މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ އަލުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކޮވިޑު ޖެހި ރަނގަޅު ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެ ބަލި އަލުން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ މުއްދަތަކީ ތިން މަސް ދުވަހެވެ. އެ އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ ބަލި އަލުން ޖެހިދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ޓެސްޓުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. މިފަދަ ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ކުރުމުން މި ބައްޔާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ދަސްވާނެ ކަމަަށް ވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ މީހާގެ ސާމްޕަލް ނެގުން ވަރަށް މުހިއްމު ވާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބަލި ހަގީގަތުގައި [ޖެހެނީ] ކިހިނެއްތޯ [އިނގޭނީ އޭރުން]. ތިން މަސް ދުވަހުންތޯ ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތެއްތޯ، އެވިޑެންސްތަކެއް މި ނެގެވެނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދޭން އާންމުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަނީ އެ ބަލިން ރަނގަޅުވިތާ ހަ މަސް ވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، ބަލި ޖެހުނު ފަހުން ހަ މަސް ދުވަސް ވީ ނަމަ ވެސް، އާރްއާރްޓީ އަށް އެއްބާރުންދީ ސާމްޕަލް ދޭން އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދޭތެރެއިން ދަށްވެފައި ވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަ ކުރާކަން ވެސް ޑރ. އަފްޒަލް މި ބްރީފިންގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ނޭފަތް ނިވާކޮށްގެން މާސްކު އަޅާށާއި ގެއިން ބޭރަށް ދާ އިރު "ޓްރޭސްއެކީ" އެޕް ބޭނުން ކުރާށާއި ދުވަސްވީ މީހުން އުޅޭ ތަންތަަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު ރައްކާތެރިވާން ވެސް އޭނާ ހަނދާން ކޮށްދެއްވި އެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 11 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 9%
icon sad icon sad 64%
icon angry icon angry 27%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އެޖެންޑާ21

30 November 2020

މިހާރުދެން ތިކަން ހުއްޓާލަންވެއްޖެ. ކޮވިޑް ބިރުވެރިކަން ފެތުރުން. ސްޓެޓްތަކުން ދައްކަނީ މީހަމަ އާދައިގެ ރޯގާއެއްކަމަށް. މިގޮތަށް ނޯމަލް ފުލޫޖެހޭ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބު އާއްމުކުރާނަމަ ބަލިމީހުންނާ މަރުވާމީހުން މާގިނަވާނެ. https://www.awakeningchannel.com/post/network-of-lawyers-there-is-no-pandemic-there-are-global-agendas-behind-notice-of-liability-and

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުލައި2020

30 November 2020

މިހާރުދެން ތިކަން ހުއްޓާލަންވެއްޖެ. ކޮވިޑް ބިރުވެރިކަން ފެތުރުން. ސްޓެޓްތަކުން ދައްކަނީ މީހަމަ އާދައިގެ ރޯގާއެއްކަމަށް. މިގޮތަށް ނޯމަލް ފުލޫޖެހޭ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބު އާއްމުކުރާނަމަ ބަލިމީހުންނާ މަރުވާމީހުން މާގިނަވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނިޔަނދުރު

30 November 2020

ކޮވިޑް19 ޖެހިފައި 6 ، 8 މަސް ފަހުންވެސް ރިއިންފެކްޓް ވާކަމަކަށް ރިސާޗަކުން ކީއްކުރަން ދުވިޔޭގައި މިހަދާހައި ޓެސްޓްތަކަކުންވެސް ނުދައްކާ. ފަހަރެއްގައި ހާލަކުން ނާދިރު ކޭހެއް ފެނުން އެޔެއް ނުބެލޭ ނުރައްކަލަކަށް. ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ފްލޫއަކާހުރެ ބިރުން އިޤްތިޞާދާ ވެއްޓާ އިޖްތިމާޢީވުން ފުނޑިއްޖެ. އެވަރުން އުޅެއުޅެތިއްބާ، އެގިގެން ބައިމިލިޔަން ބަލިވިއިރު ނޭނގި އޭގެ ކިތައްގުނަ ކަންވެސް ނޭނގެ. ފަރުވާތެރި ނުވާށެކޭ ނޫން ފޯބިޔާއާ އޯވަރވުން ބޭކާރު!

The name is already taken The name is available. Register?

އޮޅުވާކުން

30 November 2020

ބިދޭސީން ކޮވިޑް ޖެހި މިހާރު ނިމުނީތަ؟ ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވްވާ ކަމެއް މިހާރު ޚަބަރުގައި ނުހިމެނޭތީ އަހާލީ އެވެ. އަނެއްކާ ގައިޑްލައިންސް ބަދަކުވީވީ ތޯއެވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްޓިބޭ

30 November 2020

ލާރިކާ ޓީމު ދޭބަލަ ފަރު މައްޗައް ސާމްޕަލު ހިލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހޫ

30 November 2020

ލާރިކާލި ވަގުކަލޭގެ ވީ ޖަލުގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހޫ

30 November 2020

އަސްލު ލާރި ކާލި ވަގުތައް ތިބީ ގޭގަ ބައިތިއްބާފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަޓް ބްރޯ

30 November 2020

ކޮވިޑް 19 އަކީ ސިއްހީ މާހިރުންގެވެސް ބޮޑު ބޮލުގެ ރިހުމެއް. ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ ފަހުގެހޯދުން ތަކުން ދައްކާގޮތުގަ ކޮވިޑް ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވަންނަތާ 100ދުވަސް ފަހުންވެސް ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ އެކިއެކި އަލާމާތްތައް ބައެއް މީހުންގެ ގައިން ފެނޭ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން ޓެސްޓްކުރެވުނު %52 މީހުންނަށް ތަފާތު ސިއްހީ އުނދަގޫތައް ފޯރާ. އޭގެތެރޭގަ ހަމަނިދި ނުލިބުމާ ގައިގަ ރިހުމާ ބޮލުގަރިހުމާ މާބޮޑަށް ވަރުބަލިވުމާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންނުދެވުންވެސް ހިމެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލާރި

30 November 2020

ލިބޭނީ ތިޔަ ބަޔަކަށް ޓެސްޓް ހެދިވަރަކަށް. ކކބކ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454