ޚަބަރު / ފުލުހުން

އިދިކޮޅު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އިއްޔެގެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން މިއަދު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި --- ފޮޓޯ/މިހާރު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ބޭއްވި އިހްތިޖާޖްގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

އިއްޔެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި އިހްތިޖާޖް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތުގަ އެވެ. އެ އިހްތިޖާޖްގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހުން މިއަދު ކޯޓަށް ނުގެންގޮސް، ދޫކޮށްލީ ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުރު ދެ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔައިރު، އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ ހުކުމް އަންނަ ހަަފުތާގައި ހައި ކޯޓުން އިއްވާނެ އެވެ.

3 ކޮމެންޓް, 20 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 35%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 65%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އާރީ

08 January 2021

ޔާމީނަކީ ދިގުމުށްދަތަކަށް ޖަލުގަ ބަހަށްޓަށް ޖެހޭ ގައިދީއެއް. ރަށްއިތުން ކުރިމަތީ ދެށްކިވާހަކަ ތަކުންނާއި ޖަމީލުމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ދެކި ވާހަކަ ތަކުން އިތުރު ތަހުގީގެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ީހށނ

08 January 2021

ކުށްކުރާމީހުންގެ ހިމާޔަތުގަ އަޑުއުފުލުމަކީ ކުށްކުރަން ދެވޭ ހިތްވަރެއް! ގައުމުގަ އިސްލާހު ކުރްން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައް އެބަހުރި. އެކަންތައް އިސްލާހު ކުރެވޭތޯ އުޅޭނަމަ ރަގަޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންޕަ ހަސަންފުޅު

08 January 2021

ތީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ދޫކުރާވަރުބައެއްނޫން. އެކަމަކު މުސްކުޅިން ދޫކޮށްލިޔަސް މައްސަލައެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
24%
ނުފެނޭ
76%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454