އާސަންދަަ ކަނޑާލުން ބަދަލު ހިފުމަކަށް ނުވޭތަ؟

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ ކަނޑާލުމަކީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމައި ރޭގަނޑު 11:30 ވާން އުޅެނިކޮށް ސާކިއުލާއެއް އަމިއްލަ ތަންތަނަށް އީމެއިލް ކުރުމުން އެނގުނީ ސަރުކާރަށް ކަމެއް ހަޖަމް ނުވި ކަމެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ތިން ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބުކޮށް އަދި އެހެނިހެން އެތައް ދާއިރާތަކެއް ނަތީޖާ އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ބުރަވާކަން ކަށަވަރުވުމާ އެކު، އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ކުއްލި ނިންމުން އައުމަކީ އިއްތިފާގެއް ކަމަށް ބުނާ ނަމަ މިއީ ވަރަށް ހެއްވާ ކަމެކެވެ. ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ.


އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ކަނޑާލަން ނިންމީ އިޖުތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ގައުމީ ނިޒާމު ހިންގާ ބޯޑުން ކަމަށް ބުނާއިރު، އެ ބޯޑުގެ ނިންމުން އަންނަން ޖެހެނީ، ލޯކަލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރަށް ނާކާމިޔާބުވާކަން އެނގެން ފެށި ހިސާބުން ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ކަނޑާލުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅާ ދިމާކޮށް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބޯޑުން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ނަމަ އެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހެނީ ހަމަ ރޭގަނޑު އެންމެން ނިދަން އޮށޯންނަ ގަޑީގައި ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ދަންވަރު ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ކުރީ ބައިގައި އާންމުންނަށް އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނާ މަޝްވަރާކޮށް، ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި، އަދި މަޝްވަރާގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތި މިފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ މުޅި ގައުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ޝޮކަކަށް ނޫނީ ނުވެ އެވެ. އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މި ނިންމުން މާނަކޮށްފި ނަމަ، ނެގެނީ އެންމެ މާނައެކެވެ. އެއީ ލޯކަލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ބުރަވަމުން އައި ގޮތް އެނގުމާ އެކު އާންމުންގެ ފަރާތުން ބަދަލެއް ހިފާލީ އެވެ. ރުޅިގަނޑު ބޭލީ އެވެ. އެހެން ނޫނީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތާ ދިމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެެއް ނެތެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި އިންޕޭޝަންޓް، އައުޓްޕޭޝަންޓް، ލެބޯރެޓަރީ އަދި ސްކޭންގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭކަން އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް އެނގެން ޖެހެނީ ރެއަކު ނޫނެވެ. މީގެ އެތައް ދުވަހުއްސުރެ އެކަން އެ ކުންފުންޏަށް އެނގޭނެ އެވެ. ހައިރާންވާން ޖެހެނީ ކޮންމެހެން ރޭގައި އެކަން އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް އެނގުމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް މި ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ފޯރަމްތަކުގައި ފާޑުކިޔާފައިވެ އެވެ. ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގަ އާއި ފަހުން ސަރުކާރަށް އައިސް ވެސް އެ ފާޑުކިޔުން އޮތެވެ. އެކަމަކު މި ނިޒާމު ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ދަމަހައްޓާފައިވާތީއާ އެކު، ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލިދާނެތީ އެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެސް ހުއްޓައެއް ނުލި އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން "ހުސްނުވާ އާސަންދަ"ގެ ނަމުގައި ވަކި ސްކީމެއް ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމުގެ ވައުދުވި އެވެ. ވެރިކަމަށް އައުމާ އެކު ހުސްނުވާ އާސަންދަ ތައާރަފުކޮށް، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރި އެވެ. އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެންދިޔަ އެވެ.

އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ކުރަންވީ އެވެ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޮޑު ހޭދައެއް ދާ ނަމަ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ތައާރަފު ކުރަންވީ އެވެ. އެކަމަކު މިކަން އާސަންދަ ކުންފުނިން ކުރީ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މި ޚިދުމަތް ހޯދަމުން އައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އިހުތިރާމެއް ނުކުރި އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނުނީ ބަދަލު ހިފުމާއި، ބޭނުން ގޮތެއް ހެދިދާނެ ކަން އެންގި ތަނެވެ.

އަނެއްކޮޅު އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލިއިރު، ދެން ހުރިހާ ޑިމާންޑެއް އޮތީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗަށެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ފިޔަވައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އަދި އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރީ އައިޖީއެމްއެޗުންނެވެ. އެތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ އެތައް ދުވަހެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗް ފެންވަރުގެ އިތުރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް، އެތަނުގެ ވެރިންނާއި ކުރިން ތިއްބެވި ވެރިން ސަރުކާރަށް ބާރުއަޅަނީ މިހެނެވެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ތަންތަނުން ވެސް އާސަންދަ ކަނޑާލުމުން ދެން މުޅި ގައުމު ބަރޯސާވާނީ އައިޖީއެމްއެޗަށެވެ. އޭގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވާނެކަން ސަރުކާރަށް އެނގެން ޖެހޭނެ އެވެ. ރަށްރަށުން މާލެ އައިސް އައިޖީއެމްއެޗުން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ނުލިބިގެން ދިގު ކިއޫގައި ސަލާންޖެހުމުގެ ސަގާގަތް އަށަގަންނުވަންވީ އެވެ. ރައްޔިތުން އިތުރަށް ބިކަވީ އެވެ.

އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ކަނޑާލުމުން، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޮޑު އަގު ދީފައި ދާންޖެހޭ މީހުން ވެސް އެ ޚިދުމަތުން މަހުރޫމްވީ އެވެ. އަނެއްކާ އާންމުން ރައްޔިތުން ގަނަތެޅެން ޖެހުނީ އެވެ. ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަނެއްކާ ވެސް ސަލާންޖަހަން ފަށަންވީ އެވެ. ކުރީގެ އާދަ އަނެއްކާ ވެސް އިޔާދަވީ އެވެ. ކުއްލި ގޮތަކަށް، ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި، ރޭވުމެއް ނެތި މިކަން މިހެން ވެގެން ނުވާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަ ކަނޑާލީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ނަމަ މި މައްސަލަ އަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވިސްނުނީހެވެ. ކުއްލި ގޮތަކަށް ކުރާކަށް ނުޖެހުނީ އެވެ.

އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ކުއްލި ގޮތަކަށް ކަނޑާލިކަން އާސަންދަ ކުންފުނިން އާންމުކުރީ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ އުސޫލަކުން ނޫނެވެ. އާންމުންނަށް އެންގުމެއް ސާކިއުލާއެއް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ހަމައެކަނި ސާކިއުލާއެއް މެއިލްކޮށްލީ އެވެ. ރައްޔިތު މީހާ އަށް އެކަން އަންގަން ޖެހުނީ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުންނެވެ. އަމިއްލަ ތަންތަނުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް އާސަންދަގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ހޯދާއިރު، އެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލިކަން އެންގުމަކީ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. ޒިންމާ ނުނެގި ތަނުގައި އެތަނުގެ ވެރިން ފޯނަށް ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެއްވަ އެވެ. މިއީ ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުންގެ އަމަލު ހުރި ގޮތެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަކާ ގުޅުވައިގެން ބަދަލުހިފުމުގެ މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރާ ނަމަ ދެން ގައުމަށް ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނާށެވެ.