މޫސަގެ ކޮލަމް: ޕީއެސްއެމް މިނިވަންވި އެއް ގަޑިއިރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިން ކަމަށްވާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް އިން މި ފަހުން ނުކުރާ ކަމެއް ރޭ އެވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނުނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމާއި ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅަން ބޭންދި ޒުވާން ޕްރެޒެންޓަރު ވެސް ބިރުގަތް ތަނެވެ. ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނުވަތަ ކޮށްފި ނަމަ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ދެން އަޅާފާނެ ފިޔަވަޅަކަށްޓަކައި ތުރުތުރު އަޅާ ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާނީ އެވަރެވެ.


އެކަމަކު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކަށް ދިން ފުރުސަތަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި، މި ފަހުގެ ދެތިން އަހަރު، ޕީއެސްއެމުން ފެނުނު ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. ދާއިމީ ބަދަލެއް ނޫން ނަމަވެސް، އަޖުމަ ބަލައިލުމުގެ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

ރޭގެ މައުލޫއުއަކަށް ޕީއެސްއެމުން ހަމަޖެއްސީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް 45 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ހުށަހެޅުމުން މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮތީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ އެވެ. ޕްރެޒެންޓަ އަހުމަދު ޖަދުއާންގެ ކުރިމަތީގައި ތިއްބެވީ އިދިކޮޅު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ސަރުކާރު ދިފާއުކުރެއްވުމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު މުބީނެވެ.

މިއީ ޕްރޮޕެގަންޑާގެ ސަގާފަތެއް ރާއްޖޭގައި އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށި ފަހުން ޕީއެސްއެމުން އިދިކޮޅު މެމްބަރަކަށް ދިން ފުރަތަމަ ފުރުސަތުކަމުން، ޖަދުއާންގެ ސުވާލުތައް އޮތް ތަނުގައި ބާއްވާފައި އަމީތު ފޯރުކޮށްދެއްވީ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. އާންމުކޮށް ޓީވީއެމް ބަލާ ދިވެހިންނަށް މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ނޭނގި އޮތް އެތައް ކަމެއް އޭނާގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އިވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޖަދުއާންގެ ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުކުރުވި ޖަވާބުތަކެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ހުށަހެޅުންތެރިޔާގެ މައްސަލައެއް މިއަކު ނެތެވެ. މައްސަލަ އުފެދިގެން އަންނަނީ، ހަގީގަތް އޮތް ތަނުގައި ބާއްވާފައި ޕްރޮޕެގަންޑާ ފެތުރުމުގެ އާރުކާޓީންތަކެއްގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުން ބެދެވިފައި އޮތް ދަލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ބަޔަކު ރުޅިއަތުވެދާނެ އެއްޗެއް، އޭނާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ގެނެސްދެވިދާނެތީ ވާ ކަންބޮޑުވުމެވެ. ދެން އޭގެ ފަހުން ކުރިމަތިވެދާނެ ސުވާލުތަކާއި ގަޔަށް އޮއްސާލާފާނެ ހޫނުފެނެވެ.

މުބީން އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވި އެވެ؛ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ރަނގަޅު ނިޔަތެއް ނެތްކަމާއި، ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމާއި، ސަރުކާރުން ގެނެސްދޭ ތަރައްގީތައް ހުއްޓުވާ ދަތިކުރުން ކަމެވެ. ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާ ޖެއްސުންކަމެވެ. މަސީހުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމާއި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ހުރަހެއް ވެސް ނެތް ކަމެވެ.

އަމީތު ތަފާތުވީ އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އަބަދުވެސް ގެނެސްދޭ ވާހަކަތަކެކެވެ. ތަފާތަކީ ޓީވީއެމްގެ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރެއް މެދުވެރިކޮށް އެ މައުލޫމާތުތައް ފެތުރުއްވުމެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސީހު ކުރެއްވި ބައެއް ކަންކަން، މުބީންގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން، އަމީތު ދެއްކެވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިިން އެއް ކަމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަރުކާރުން ގެންނަން ބޭނުންވި އަދި މުބީން މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި، "އަޖައިބެއް ފަދަ" އިސްލާހުތަކެވެ. އަޖައިބަކަށް ވަނީ މުބީނަށް ފުރަތަމަ ލިބިވަޑައިގެން ބިލްގެ ކޮޕީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 17 ވަރަކަށް ގަނޑު ހިމެނުނު އިރު، އެދުވަހު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ 50 ހަކަށް ސަފުހާގެ އިސްލާހުތަކަކަށް ވުމެވެ. އަދި ބިލަކާ މެދު ކުރަން ޖެހޭ އިބުތިދާއީ ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު، ހަމަ ވަގުތުން، އެ ފުރުސަތު މަސީހު ބަންދުކުރެއްވި ގޮޮތެވެ.

ޓީވީއެމް ބަލާ ދިވެހިންނަށް އެ މައުލޫމާތެއް ކުރިއަކުން ނުލިބޭނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެދުވަހު މަސީހު ނިންމެވީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސަކު ކަން ކުރެއްވި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެއީ އިބުތިދާއީ ބަހުސަށް ހުޅުވާލައްވާފައި، މެމްބަރުންނަށް އެއްވެސް ފުުސަތު ނުދެއްވާ ކުއްލިއަކަށް ބަންދުކުރެއްވުމެވެ. އަމީތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ވެސް އިންނެވީ ސުވާލުތަކެއް ނޯޓުކުރައްވައި، އެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވާން ތައްޔާރުވެވަޑައިގެންނެވެ.

އެދުވަހު ބަހުސް އަށް ވަގުތު ނުދެއްވައި، ފަހު ބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުސަތު މުބީން އަށް ދެއްވުމުން، އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ވެސް، ޓީވީއެމްގެ ބެލުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޓީވީއެމް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އެ މައުލޫމާތެއް ނުދޭނެ އެވެ. އަދި ހުށަހެޅުންތެރިންނަށް އެ ސުވާލުތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް، މިނިވަންކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރަައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާ އެހާ ބޮޑު ގުޅުމެއް އޮތް ބޮޑު ގާނޫނަކަށް ސަރުކާރުން ކުއްލިއަކަށް ގެންނަން އުޅުނު އިސްލާހުތަކާ މެދު މެމްބަރުން ބަހުސްކުރައްވަން މުބީން ވެސް ބޭނުންނުވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް އޭނާ ފަހު ބަސް ވިދާޅުވި ކަމެއް، ޓީވީއެމްގެ ބެލުންތެރިންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެވެ.

"އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މާ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާލައި ކަންކަން ކުރާ ކަށެއް. އެހެންވީމާ ހަމަ އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ މިއަދުގެ ވޯޓު ގަޑީގައި ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވާ މީތި ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައި މި އޮތް ގޮތަށް... ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ރުހުމާއި ތާއީދު ލިބޭނެ ކަމަށް،" އެދުވަހު މުބީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުވާލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހާލަތަކީ އެއީތޯ އެވެ؟ ދިހަ އަހަރު ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ތައްޔާރުކުރި ގާނޫނަށް އަމަލްކުރަން އެންމެ ދެ ހަފުތާއަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެހާ ބައިވަރު އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް މަޖިލިހުގައި ބަހުސްނުކޮށް، އެދުވަހު އުޅުނީ ކޮމިޓީން ބިލް ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ބިލް ފާސްކުރާށެވެ. ހަގީގަތުގައި އެދުވަހު ކަންކަން ވީ މުބީން ރޭ ޓީވީއެމްގައި ވިދާޅުވި ގޮތަކަށެއް ނޫނެވެ. ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔައީ މަޝްވަރާގެ ރީތި ސިފަ ސަރުކާރުންނާއި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އޮވެގެން ކަމަކަށެއް ނުފެނެ އެވެ. އެކަން ކުރަން މަޖުބޫރުވީ އެވެ. މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ސާފު މަންޒަރު، ޓީވީއެމް އިން ގެނެސްދޭ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު ފަރާތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކުން ބެލުންތެރިންނަކަށް ނުފެންނާނެ އެވެ.

ރޭ އިދިކޮޅު އެންމެ މެމްބަރަކު، އެންމެ ގަޑިއެއްގެ އިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އޮތް ގޮތުގެ ކުޑަ ތަސްވީރެއް، ޓީވީއެމްގެ ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ދާނެ އެވެ. މިއީ ޕީއެސްއެމްގެ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ފެށުމެއް ކަމަށް، އެއްގޮތަކުން ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. (ބަލަމާ ހިނގާށޭ މި ބުނީ އެގޮތަށް ޕީއެސްއެމް ހިނގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަދި ނެތުމުންނެވެ. ރޭގެ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޕީޓް ނުފޮޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.)

ޕްރޮޕެގަންޑާ މެޝިނަކަށް ޕީއެސްއެމް ބަދަލުކޮށްގެން ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް، ފައިދާއެއް ވެސް ނެތެވެ. މުސްކުޅި އެ ސަގާފަތުން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ޕީއެސްއެމް އަށެވެ. އެތަނުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނީ ދެ ނުބައެކެވެ؛ މުވައްޒަފުން ބިރުގަތުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުވެ.

އެކަމަށް ނިމުން އައިސްގެން ނޫނީ ދެ ފަރާތެއް ނުފެންނާނެ އެވެ؛ އެއީ މުބީން ރޭ އަދާކުރެއްވި އޭނާގެ ޒިިންމާ އާއި އަމީތު އަދާކުރެއްވި އިދިކޮޅު މެމްބަރެއްގެ ޒިންމާ އެވެ.