އާ ރަންވޭ: މުހިންމު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން

ހުޅުލޭގެ ދެކުނު ކޮޅުން އާ ރަންވޭ ފެށޭ ހިސާބުގައި މަޑުކޮށްލުމާ އެކު، އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ހިނގަމުން ދާ ތަން ފެނެ އެވެ.


މިހާރު ތާރު އަޅާ ނިންމާފައިވާ ރަންވޭއަކީ އޭގެ އެއް ބަ އެވެ. އަހަރަކު ހަތް މިލިއަން ފަސެންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާ ޓާމިނަލަކާއި ކާގޯ ޓާމިނަލަކާއި ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލަކާއި ފިއުލް ފާމް ހެދުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓް، ވެލޭނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް ހިންގާ މި ވަރުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުތަކެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭ. ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނެ .-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

އެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ފުޅާކުރެވެން އޮތީ އެއާޕޯޓްގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ބޮޑުކޮށްގެންނެވެ.

އާ ރަންވޭ ޓެސްޓް ފްލައިޓްތަކަށް ތައްޔާރު

އާ ރަންވޭގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި ހުންނަވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ވިދާޅުވީ ހުޅުލޭގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަޔަކީ އާ ރަންވޭ އެވެ.

އާ ރަންވޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ހުދާއި ރީނދޫ ކުލައިން މާކްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޓެކްސީވޭ ހަދައި ނިންމައި ރަންވޭގައި ލައިޓްތައް ވެސް ޖަހައިފި އެވެ. ޓެސްޓް ފްލައިޓުތައް ޖައްސަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ލައިޓްތައް ދަނީ ޓެސްޓްކުރަމުންނެވެ.

އިންސްޓްރޫމެންޓަލް ލޭންޑިން ސިސްޓަމެއް -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

"އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަން ދޭނެ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއް ޖައްސަން. ތާރީހެއް ފައިނަލް ކުރުމަށް ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން މި ދަނީ. ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި އޮތީ،" ޕައިލެޓުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހަދާފައިވާ އިންސްޓްރޫމެންޓަލް ލޭންޑިން ސިސްޓަމް (އައިއެލްއެސް) ކައިރީ ހުންނަވައި އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިއެލްއެސް ހުޅުލޭގެ އުތުރު ކޮޅުގައި ވެސް ހުރެ އެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރާ ރަންވޭގައި އައިއެލްއެސް ހުންނަނީ އެންމެ ފަޅިއެއްގަ އެވެ. މިހާރު އޭގެ ދެ ސިސްޓަމް ހުރުމުން އާ ރަންވޭ ބޭނުން ކުރުމުގައި މާ ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ) އިން ހަދަމުން އަންނަ ރަންވޭގެ މަސައްކަތަށް އެކަނި ވެސް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވެ އެވެ. އާ ރަންވޭ ހަދާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓު އެއާބަސް އޭ380ގެ މަރުކާގެ ބޯޓު ވެސް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށެވެ.

އާދިލް ލަފާކުރައްވާ ގޮތުގައި އަމާޒަކީ ރަންވޭގެ ކޮމާޝަލް އޮޕަރޭޝަންތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފެށުމެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހެދި ބޮޑު ރަންވޭ. - ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އާ ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ފެށުމާ އެކު މިހާރުގެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރާނީ ޓެކްސީވޭއަކަށެވެ. މިހާރު ނަމަ، ބޮޑު މަތިންދާބޯޓެއް ޖައްސާތާ 10-12 މިނިޓު ފަހުން ނޫނީ، އިތުރު މަތިންދާބޯޓެއް އެއާޕޯޓަކަށް ނުޖެއްސެ އެވެ. އާ ރަންވޭއަށް ބޯޓެއް ޖައްސާތާ ދެ މިނިޓެއް ހާއިރު ފަހުން އެހެން ބޯޓަކަށް ޖެއްސޭނެ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭރުން އެއާލައިންތަކަށް، އޮޕަރޭޝަނަށް ވެސް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ،" އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެހިކަލްގައި ދެ ތިން މިނިޓެއް ހާއިރުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު، އާދެވުނީ ހުޅުލޭގެ އުތުރު ކޮޅަށެވެ. މީގެ ކުރިން ނަމަ އެއީ ފަޅެކެވެ. އޭރު އެތަނުގައި އަޅާފައި އޮންނަނީ ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރާއި ސަފާރީތަކެވެ. މިހާރު އެ ސަރަހައްދު އޮތީ ހިއްކައިފަ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

އެއާޕޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް:

- ހަތް މިލިއަން ފަސެންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އާ ޓަމިނަލެއް.

- ދިގުމިނުގައި 3،400 މީޓަރު، ފުޅާމިނުގައި 60 މީޓަރު ހުންނަ ރަންވޭއެއް.

- ތިން ފިއުލް ޓޭންކާ އެކު، އާ ފިއުލް ފާމެއް.

- އޮޓޮމޭޓަޑް ކާގޯ ޓާމިނަލެއް، އެޕްރަން ބައި ބޮޑުކުރުން.

- މުޅިން އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލެއް، ސީ ޕްލޭން މެއިންޓަނެންސް ވަސީލަތްތައް.

- މަތިންދާބޯޓު މެއިންޓަނަންސް ވަސީލަތްތައް.

- ފަސް ބުރީގެ ވީއަޕީ ޓާމިނަލެއް.

އެއާބަސް އޭ380ގެ މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުން އާ ޓާމިނަލަށް ފަހު

އާ ރަންވޭއަށް އެއާބަސް އޭ-380ގެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެއްސުނަސް އެ މަރުކާގެ ބޯޓު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދޭން އެއާޕޯޓުގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް ވެސް ރަނގަޅުކޮށް، ފުޅާކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލްގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކޮށް، އެއްފަހަރާ ޚިދުމަތް ދެވޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވޭ ވަރަށް ހިދުމަތްތައް ގާއިމު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް 700 ފަސެންޖަރުން (އޭ-380 އިން) އެއް ފަހަރާ އަންނައިރު، އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ މިހާރު ހުރި ޓާމިނަލްގެ އެރައިވަލްގައި އެ ކެޕޭސިޓީ ޕީކް ގަޑިތަކުގައި ހުރިހެން،" އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މަރުކާގެ ބޯޓުފަހަރު ޖައްސަން ފަށާނީ މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ އާ ޓީމަނަލް ހުޅުވުމުންނެވެ. އާދިލް ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ތިން އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ހުޅުލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކެއް. ހަ މަސް ތެރޭގައި ތިން ޓޭންކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނޭ.:.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

ފިއުލް ޓޭންކުތައް ހަ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ތެޔޮ އަޅަން ހަދަމުން އަންނަ އާ ފިއުލް ޓޭންކްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ހުޅުލޭގެ އުތުރު ފަރާތުގަ އެވެ. އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ފިއުލް ފާމްގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 45،000 މެޓްރިކް ޓަނެވެ. މިހާރު އެއާޕޯޓުގެ ފިއުލް ފާމް ކެޕޭސިޓީއަކީ އެންމެ 15،000 މެޓްރިކް ޓަނެވެ. އަލަށް ހަދާ ފިއުލް ޓޭންކުތަކާ އެކު، ފިއުލް ފާމް ކެޕޭސިޓީ 60،000 މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.

"ފިއުލް ފާމްގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ތިން ޓޭންކުގެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހުރީ ނިމިފައި. ފައުންޑޭޝަން ނިމި ފުރަތަމަ ޓޭންކްގެ ޓޮޕް ރޫފްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ނިމެމުން،" އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފިއުލް ފާމް ނިމުމުން، މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ތެޔޮ އަޅާނީ ހައިޑްރަންޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިހާރު އެކަން ކުރަނީ ބޯޓުފަހަރު ކައިރިއަށް ތެޔޮ ބައުޒަރު ފޮނުވައިގެންނެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައި ބޭނުން ކުރަން ހުޅުވާލާ އިރު، ހުޅުލެއަކީ ވެހިކަލްތަކަށް ވަދެވެން އޮންނަ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން ބްރިޖާ ގުޅޭ، ހުޅުލޭގެ މަގުތައް ހަދައި ނިންމައި، މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ޕާކިން އޭރިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

"ޕާކިންގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެ ދަނީ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވި، ޕާކިން އަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަމަޖެހިގެންދާނެ،" އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު ނުވަތަ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާ ވެހިކަލްތަކަށް ޕާކިން އޭރިއާ ހަދަނީ ހުޅުލޭގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ.