ވިޔަފާރި / ކޮވިޑް-19

އިގްތިސާދު ދިރުވުން: ކުރީގެ ދެ ގަވަރުނަރުންގެ ވާހަކަ

ރާއްޖޭގައި ގަވަރުނަރުކަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުން: ކުރިގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު (ކ)، ފަޒީލް ނަޖީބު (ވ)

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިގްތިސާދު ހަމައަަކަށް އެޅުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނީ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ގަވަރުނަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، ކުރީގެ ދެ ގަވަރުނަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި، ފަޒީލް ނަޖީބު ވަނީ މި ހާލަތުގައި ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ޖިހާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މެއި 28 އަށް ފަހު ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވާލުމެވެ. އެގޮތުން "ނިއު ނޯމަލް ގައިޑްލައިން"އެއް އެކުލަވައިލައި ލޯކަލް ވިޔަފާރިތަކާއި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ފަޒީލް ވެސް ވަނީ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް އައުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މި ވަގުތަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރި ކަމަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 60 ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތުމެވެ. އެހެންވެ ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ބޭރު ފައިސާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ޑޮލަރު ގުނަނީ: .---މިހާރު ފޮޓޯ

ރާއްޖެ އަށް ބޭރު ފައިސާ ނުވަންނަ ނަމަ، ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވެއްޓި، ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. ޖިހާދު ވިދާޅުވީ، މި ހާލަތުގައި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް ބޮޑު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު (ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ލިބޭ ލޯނު) އާއި އެހީ ހޯދުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އެއީ އެނޫން އިތުރު ގޮތަކަށް ރާއްޖެ އަށް ޑޮލަރު ވެއްދެން ނެތުމުންނެވެ.

ވަކިވަކި ގޭބީސީތަކުގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ އެހީއެއް މި ދަނޑިވަޅު ދިނުން މުހިއްމު. މިގޮތަށް އެހީއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުކުރުން،" -- ފަޒީލް

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް މުހިއްމު އަނެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފަޒީލް ފާހަގަކުރެއްވީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މިހާރު ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެސްއެމްއީ ބޭންކް މެދުވެރުކޮށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ ލުޔެއްގެ ގޮތުން މި ހާލަތުގައި ޓެކްސް ދެއްކުން ދެތިން މަހަށް ފަސް ކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ފަޒީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް ކުރަނީ .--- މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުން މުހިއްމު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ނުވަތަ މުސާރަތައް ވަނީ ކުޑަވެފަ އެވެ. މިއާ އެކު ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އިތުރު ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުން ވަނީ މަދުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ އެހާ ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ހާލަތުގައި އާންމުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާލީ އެހީއެއް ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ފަޒީލް ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ

"ވަކިވަކި ގޭބީސީތަކުގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ އެހީއެއް މިދަނޑިވަޅުގައި ދިނުން މުހިއްމު. މިގޮތަށް އެހީއެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުކުރުން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ހާލަތުގައި ވެސް ވިޔަފާރިތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވާ، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކައިރިން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ ހަރަދުތަކަކީ ދެ ފުށް ފެންނަ ހަރަދުތަކަށް ހެދުން މުހިއްމެވެ.

ޑޮލަރު ގަންނަން ދިޔަ މީހުން އެމްއެމްއޭގައި: ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ޖިހާދު ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މި ދަތި އުނދަގޫ ހާލާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން އެހީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހާލަތުން އަހަރައިގަތުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް މުހިއްމު. މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ބައިވެރިވާން ޖެހޭ،" -- ޖިހާދު

ސަރުކާރުން ވަނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިލީފް ފަންޑެއް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭބީސީތަކުގެ ފެނުން 30 ޕަސެންޓް، ކަރަންޓުން 40 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްދޭން ނިންމާފައިވެ އެވެ. އަދި ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވެ އެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް 5،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ހުރިހާ ގޭބީސީތަކަށް އެއް އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އެހީ ދޭން ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ މިހާރު ވެސް ބޭރުގެ މާލީ އެހީތައް މެދުވެރިކޮށް 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ އިގްތިސާދުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ އަދަދެއް ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުނެ އެވެ.

ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ. އާމްދަނީ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ މި ވަގުތުން ވަގުތަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށެވެ.

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

އާމްދަނީ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާތީ ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ހަރަދުތަކުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް ޖިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިސް ކުރަންވީ ވަގުތު

ޖިހާދު ވިދާޅުވީ، އިގްތިސާދު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ. މިފަދަ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހާލަތުން އަހަރައިގަތުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް މުހިއްމު. މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ބައިވެރިވާން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއަކީ މީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ އެއް ގައުމެވެ. މި ހާލަތުގައި ލިބޭނެ ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަސް ސިނާރިއޯއެއް އެކުލަވައިލާ ފޯކާސްޓްތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ. މި ފޯކާސްޓްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް އިގްތިސާދަށް ގެއްލުންވާ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މައިނަސް 29 ޕަސެންޓެއް ވެއްޓޭނެ އެވެ. މި ހާލަތަށް ނުގެންދަން ސަރުކާރުން އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

38 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 61%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 29%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އާދަނު،

22 May 2020

މަށަށް މި ލިޔުމުން އެނގުނީ “ ކޮންސެޝަނަލް ލޯން” ގެ ދިވެހި މާނަ އެކަނި،، އިތުރު މޮޅު ވާހަކައެއް ނެތް،،

The name is already taken The name is available. Register?

ތޯއި

22 May 2020

ގަވަރުނަރުން ކުރިކަމެއް ބުނެބަލަ އާޓިކަލު ފެށުމުގެ ކުރިން. ގަވަރުނަރުންނަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިބައެއްނޫން. އަހަރެމެންގެ ހުރިހާވެސް މައްސަލަކީ ފައިސާއަކީ ހައްލުކަމުގައި ދެކުން. އެއްވެސް ޕްރޮަޑަކްޝަނެއް ނެތި ކޮންފައިސާތަކެއް ބަހާވާހަކައެއްތަ މިދެކެވެނީ. ފައިސާބެހީމާ އިގުތިސާދު ކުރިއަރާނީ ލަންކާއާއި މެލޭޝިޔާއާއި އަހަރުމެންގެ އިންޕޯޓު މުދާގަންނަ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު. ޚަރަދު ހުރިހާ ލެވެލްއަކު ކުޑަކުރުމަކީ އަހަރުންނަން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭއަރާދިވެހިންނޭ

22 May 2020

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވެދެވޭނީ ޗައިނާއަށް. މީގެ މާނައަކީ އެހެން ގައުމުތަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން. ޗައިނާއާ ގުޅުން ބޭއްވިޔަސް އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބޭއްވިދާނެ. މިހާރު ތަރައްގީ އޮތީ ޗައިނާ އާއި ވީކޮޅަށް އެބުރިގެން. ހަގީތަކީ އެއީކަން އެއިރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ގިނަ ރައިޔަތުންގަބޫލުކުރޭ. ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޤާބިލު ވެރިންގެ ސަބަބުން ޤައުމާއި ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ނުފެންނަނީތޯ؟ ފައިސާ ހުސްވެ، އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލު

21 May 2020

މިހާރު ދޫކުރަންވީ ހައުސިން ލޯނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ފުރާޅުން ފެންފައިބާ ގެތަކުގެ ފުރާޅު މަރާމާތުކޮށް ގޭގެއަށް ވަދެވޭވަރު ކުރަން ދޫކުރާ ލޯނެއް. ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިދުވަސްކޮޅު ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެތެރެއަށް ބަދަލުވާން. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ އިގުތިސާދީ ޕެކޭޖްތަކުގައި އިސްކަންދޭންވީ އެމީހުންނަށް. ދެން އިސްކަން ދޭންވީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް. އޭރުން އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ލިބިގެން ދެއަހަރެއްހާދުވަހުވެސް އުޅެލެވޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގާފިލުކަން

21 May 2020

މިދިޔަ 20 އަހަރު މަތިފަޑީގަ ތިބެ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހަމައިން ނައްޓުވާ’ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ދާންޢިގްތިސާދު ދޫކޮއް’ އަމިއްލަ ކުދި ވިޔަފާރިކުރުވޭތޯ އުލުނު ދެމީހެއް. ޢާހިޔާލެއް ދެވޭނެބާ؟ ޏުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ވިލާ އިބްރާހީ މް

21 May 2020

ލޯނުތަކެއްދޫކުރަނީ ނަ މެއްގަ ވަކިބަޔަކަށް ބޮޑަތިކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ކުދިވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއްލިބޭގޮތަށް އަދި އެވިޔާރި ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަށް މުސާރައެއް ދެވޭނެގޮތަކަށް ލޯނެއްހަ މަޖައްސައެއްނުދޭ ހަށައަޅަންނުޖެހޭ އެއްވެސްލިއު މެއްނޯވެ މިހާލަތުގައި މމ މީތޯރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވު މަކީ؟؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ދާންދޫ

21 May 2020

ވިދާޅުވެފައި އެބަވޭ! އެސް.އެމް.އީ ބޭންކްން އެފަރާތްތަކަށް ލޯނުދޭ ވާހަކަ. ލޯން ދެނީ ވަކި ބަޔަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށާއި ކަރަންޓް ފީދެއްކުމަށް . އެލޯނަކުން ވިޔަފާރިއަކަށް އިންވެސްޓެއް ނުކުރެވޭ . ދެން ކީއްކުރަން ސޭޓް ދަރައިގެން ލޯނު ނަގަންވީ؟ މުސާރަ ދޭންޖެހޭ މީހާ ކަނޑާލައި ކަރަންޓް މަދުން ބޭނުންކުރުމުން ސޭޓް ނުދަރައި ވާނެ ނު. ވިޔަފާރިއަށް އިންވެސްޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސޭޓް ދަރައިގެންބަޔަކަށް މުސާރަދޭން ލޯނު ނަގަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ .

The name is already taken The name is available. Register?

ާއިހްލާސް

21 May 2020

ގައުމުގެ ސިއްހީ ދުޅަ ހެޔޮކަމާއި އެއްވަރަށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ވިސްނަންޖެހޭ, އެހެންނޫނީ ގައުމު ވެއްޓޭނީ އަޑިނޭގޭ ފުން އަނދަވަޅަކަށް,

The name is already taken The name is available. Register?

ާއިހްލާސް

21 May 2020

ގައުމުގެ ސިއްހީ ދުޅަ ހެޔޮކަމާއި އެއްވަރަށް ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން ވިސްނަންޖެހޭ, އެހެންނޫނީ ގައުމު ވެއްޓޭނީ އަޑިނޭގޭ ފުން އަނދަވަޅަކަށް,

The name is already taken The name is available. Register?

ވޮޗްޑޮގް

21 May 2020

އާޓިކަލްއެއް ލިޔެދީބަލަ ކޮވިޑްއަށް ފަހު ވާޒީފާގެ އިންޑަސްޓްރީގައި ދިވެހިންގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން. މިގޮތުން އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ އަންހެނުން ބަދަލުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ރިސޯޓު ވަޒީފާއަށް ނެރުމާއި 16 އަހަރުގައި އޯލެވެލް ނިންމައި ވާނުވާގައި ދެ އަހަރު ރަށުގައި އުޅޭ ކުދިން ރިސޯޓު އިންޑަސްޓްރީގެ ވަަޒީފާއަށް ނެރުމަށް. ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން ވެސް އެ އުމުރު ފުރާގެ 18-16 ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ދެ އަހަރުގެ ޓްރެއިންނިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ޖެހޭގޮތަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454