ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ލިބިދާނެތަ؟

ޗައިނާ ނޫން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސްމާޓްފޯން އުފައްދަ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ ވާނެ ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމަކު، ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވެދާނެ އެވެ.


ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެ ގިނައީ ސެމްސަންގް ފޯނުތަކެވެ. ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް ސައުތު ކޮރެއާ، ވިއެޓްނާމް އަދި ޗައިނާގައި ވެސް ހުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ފޯނުތައް ވިއެޓްނާމް އަދި ސައުތު ކޮރެއާގައި ވެސް އުފައްދާފައި ވާތީ ފެނިދާނެ އެވެ. ގަންނަން ވެސް ލިބިދާނެ އެވެ.

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ގޫގުލް ޕިކްސެލް ފޯނުތައް ވެސް ވަރަށް މަޝްހޫރެވެ. ފިކްސެލް ފޯނުތައް އުފައްދަނީ ސައުތު ކޮރެއާގަ އެވެ. އެކަމުގައި ގޫގުލް އަށް އެހީތެރިވެދެނީ ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ކުންފުންޏެވެ.

އަސުސް އަދި އެޗްޓީސީ ނިސްބަތްކުރެވެނީ ޓާއިވާނަށެވެ. ފޯނުތައް އުފައްދަނީ ޓައިވާނުގަ އެވެ. މިހެން ބުންޏަސް، އެ މީހުން ވެސް ގައުމުން ބޭރުގައި ފޯނުތައް އުފައްދަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އެޗްޓީސީ އަދި އަސުސް ފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އެ އުފެއްދި ގައުމަކަށް ޗައިނާ ނުވެދާނެ އެވެ.

ސޮނީ އެކްސްޕީރިއާ ފޯނުތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް އޮތީ އެވެ. ސޮނީ އަކީ ޖަޕާން ކުންފުންޏެކެވެ. އެކްސްޕީރިއާ ފޯނުތައް ޖަޕާނުގައި ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މިއީ ވެސް ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފައްދާ ފޯނު މަރުކާއެކެވެ.

ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ފޯނެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ނަމަ، އިޚުތިޔާރުތައް ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު، އޭގެ ފޯނެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަވެދާނެ އެވެ. ލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް. ހިތާމަ އަކީ އެ ހުރިހާ ފޯނެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަވާނީ ޗައިނާގައި އުފައްދާފައި ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ބައިތަކަށް ވާތީ އެވެ.