ޓެކްނޮލޮޖީ / ލައިފްސްޓައިލް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10: "ޕަންޗް ހޯލް ކެމެރާ" ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގައި އިންނަ ޕަންޗް ހޯލް ފޮރުވާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ވޯލްޕޭޕާތައް

27 މާޗް 2019 - 07:34

happy icon 63%

އެޕަލް އައިފޯނުގައި ރީތި ސިފައެއް ނުޖެއްސިގެން އުޅެނިކޮށް، މޫނުމަތިން ބާގަނޑެއް ކަނޑަން ހަދައިގެން، އައިފޯނަށް ލިބުނީ ނިކަމެތިކަމެކެވެ. އައިފޯނުގެ ސްކްރީން މަތީ ކޮޅުން ބޮޑު ތަންގަނޑެއް، ސެންސަރުތައް ވަޅުލަން ޚާއްސަކުރުމުން، އެކަން ވީ ބޮޑު އައިބަކަށެވެ. އެކަހަލަ ބާގަނޑުތަކަށް އެ މީހުން ކިޔަނީ، "ނޮޗް" އެވެ. އަހަރެމެން "ފެންލައިޓް" ކިޔަސް ވަރިހަމަ އެވެ.

އައިފޯނު ކޮޕީކޮށް، ފޯނުތަކުގައި "ނޮޗް ޑިސްޕްލޭ" ހިމަނަމުން އަންނަނިކޮށް، ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 ފޯނުތަކަށް، މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް "ނޮޗް"އެއް ދީފި އެވެ. އެ މީހުން ކިޔަނީ "ޕަންޗް ހޯލް" އެވެ. ގެލަކްސީ އެސް10ގެ "ޕަންޗް ހޯލް" ތެރޭގައި އިންނަނީ ކެމެރާއެކެވެ. އެއީ "ޕަންޗް ހޯލް" ކެމެރާ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގައި އިންނަ ޕަންޗް ހޯލް ފޮރުވާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ވޯލްޕޭޕާތައް

"ޕަންޗް ހޯލް" ޑިސްޕްލޭ ތައާރުފުކުރުމާ ގުޅިގެން މި އޮތީ ބޮޑު މަޖާގަނޑެއް ފެށިފަ އެވެ. ގެލަކްސީ އެސް10ގެ މުޅި ޑިސްޕްލޭ އަށް މަންޒަރު ފަތުރާލުމުގައި އައިބުނުވާ ގޮތަށް "ވޯލް ޕޭޕާ" އުފެއްދުން ވަރަށް ހެއްވާ ކަމަކަށް ފުދިއްޖެ އެވެ.

Energy Ring - Battery indicator for Galaxy S10/e! - Apps on Google Play

Energy Ring - Battery indicator for Galaxy S10/e! - Apps on Google Play

Energy Ring is exclusive for Samsung Galaxy S10 and S10e. Support for Galaxy S10+ is coming soon. Similar Apps for other Devices: Energy Bar - http://bit.ly/eb_xda Energy Bar Curved Edition for S8/S9/S10/+ - http://bit.ly/ebc_xda Energy Bar Curved Edition for Note 8/9 - http://bit.ly/ebc8_xda Adds a configurable Energy Ring around the camera lens indicating current Battery level. Dive into the various configuration options, not only you can quickly glance and get the battery info but, Energy Ring adds an accent to your phone's camera lens. Got a full charge? The Ring will be a 360 degree wrap around the front camera lens. Battery depleting? So will the arc of Energy Ring. Out of the box features:- ✓ Energy Ring can be configured from a width of 1 pixel to a donut thick ring ✓ Energy Ring puts almost 0% load on CPU, as it wakes up only to reflect any change in battery level ✓ Energy Ring's direction can be configured as clockwise/bidirectional/anti-clockwise ✓ Energy Ring can hide on fullscreen content (apps, videos, images, games etc) ✓ Energy Ring can be configured to change colors automatically depending on the live battery level ✓ Energy Ring could have a mono color/multiple color segments/gradient (pro) ✓ You can literally assign any color in the world for your favorite configuration ✓ Energy Ring has a number of cool animations whenever a power source is plugged into your device All that is cool! But what about Energy Ring consuming Battery?! This is one of the most exciting question for me to answer. Energy Ring more than anything understands that you need to utilize your battery efficiently (after all, that's why you installed the App, right? ;) .) Energy Ring sits on the screen silently putting almost 0% load on CPU, if battery level changes, Android wakes up Energy Ring. Once awake, Energy Ring quickly updates itself and goes back to sleep. And to be that extra efficient, the Ring goes on deep sleep when you turn off the screen, meaning it doesn't even read changes in battery level when the screen is off. Notification Access requirement: Energy Ring does not read any Notification whatsoever, it merely relies on it to be alive. Be assured that the App does NOT access anything.

އެނާޖީ ރިންގް: ސެމްސަނގް ގެލަކްސީ އެސް10 އަށް ބެޓެރީ އިންޑިކޭޓާއެއް

"އެނާޖީ ރިންގް" އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އެއިން ކުރެވޭ ބޭނުމަކީ ގެލަކްސީ އެސް10ގެ "ޕަންޗް ހޯލް" ކެމެރާ ވަށައިގެން "ވައް ބުރެއް" ކުރަހާލުމެވެ. އެއީ "ބެޓެރީ އިންޑިކޭޓާ" އެވެ. ބެޓެރީ ހުލިވަމުން ދާ މިންވަރު، އެކި ކުލަކުލައިން ފަވާލުމަށް މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްލާށެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގައި އިންނަ ޕަންޗް ހޯލް ފޮރުވާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ވޯލްޕޭޕާތައް

"އެނާޖީ ރިންގް" އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެއް ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކޮންމެ ފޯނަކަށް ނޭޅެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓް އަށް ވަދެ "އިންސްޓޯލް"ކުރަން ފިތާލުމުން، އަމާޒުކުރި ފޯނާ ނުގުޅޭ ނަމަ އެކަން އަންގައިދެ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގެ ފޯނުތަކުގައި އިންނަ ޕަންޗް ހޯލް ފޮރުވާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ވޯލްޕޭޕާތައް

ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ވަށައިގެން ލާފައި ހުންނަ ދާރަ ދުއްވާލައި، މޫނުމަތި ފުރެންދެން ސްކްރީނަށް ޖާގަ ދޭން ހަދައިގެން ކެމެރާ އިންދާނެ ތަނެއް ވެސް ޒަމާނީ ފޯނުތަކުގައި ނެތެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، ސްކްރީނުން ތަނގަޑެއް ކެމެރާތަކަށް ހުސްކޮށް ބަައްޓަންކުރުމުން ފޯނުތަކުގައި ޖަހަނީ ހުތުރު ސިފައެކެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ހަރުދަނާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ގެންނަ ނަމަ، ޑިސްޕްލޭ ދަށުގައި ކެމެރާ އިންދަން މި އޮތީ ވަގުތު ޖެހިފަ އެވެ.

0 ކޮމެންޓް, 8 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 63%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 38%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!