ދުނިޔެ / މެދު އިރުމަތި

މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިނުން ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގައި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 - 09:27

12 comments

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މިއީ ތާރީހީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތިން ގައުމުން ވެސް އެކަން ސިފަކުރީ އެގޮތަށެވެ.

މިއީ 1948 ގައި އިޒުރޭލް އުފެދުނު ފަހުން، ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އިޒުރޭލާ އެކު ސޮއިކުރި އަރަބި ތިނެއް އަދި ހަތަރު ވަނަ ގައުމެވެ. އޭގެ ކުރިން އިޒުރޭލާ އެކު ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރީ މިސްރާއި ޖޯޑަން އެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް މި މަގުން ހިނގާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފަލަސްތީނުގެ ލީޑަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އައުމުގެ ކުރިން ވަކިވަކި އަރަބި ގައުމުތަކުން އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމަކީ "ބޭވަފާތެރިވުމެ"ވެ.

މެދު އިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުން ކުރިންސުރެ ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސިޔާސަތަކީ، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ގައުމެއް އުފެދުމުގެ ކުރިން އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްނުކުރުމެވެ.

އިޒުރޭލާ އެކު ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތަފުސީލެއް ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެމްބަސީތައް ހުޅުވުމާއި ވިޔަފާރި އާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރުން، މައިގަނޑު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެވެ.

އިޒުރޭލާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިހާރު ވަނީ ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފަ އެވެ.

"އެތައް އަހަރަކަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ބައިބައިވުންތަކަށް ފަހު، އަހަރެމެން މި ފާހަގަކުރަނީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއްގެ އަލިވިލުން،" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަހަރެމެން އެންމެން މިއަދު މި ތިބީ ތާރީހު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި."

އިޒުރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ "މިއީ ސުލްހައަށް ވެސް އާ ފަތިހެއް" ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ފަލަސްތީނުގެ ލީޑަރު މަހަމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މެދު އިރުމައްޗަށް ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުން އިޒުރޭލް ފޭބުމެވެ.

"އިޒުރޭލްގެ ވެރިވެގަތުން ނުނިމޭހާ ހިނދަކު ސުލްހަ އާއި ހަމަޖެހުމާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ،" ތިން ގައުމުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރި ފަހުން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އައްބާސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ގާޒާ އިން އިޒުރޭލަށް ދެ ރޮކެޓް ފޮނުވާލި ކަމަށް، އިޒުރޭލްގެ ސިފައިން ބުނެ އެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓިފައި

ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިންގެ ނިންމުންތަކާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ މިހާރު އަމާޒުވެފައި ވަނީ މެދު އިރުމަތީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގައުމު، ސައުދީ އަަރަބިއްޔާ އަށެވެ. މިހާތަނަށް ސައުދީން ބުނަމުން އަންނަނީ އެފަދަ ނިންމުމަކަށް ދާން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށެވެ.

އިޒުރޭލާ އެކު ސަލާމަތީ އެއްބަސްވުންތަކެއް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ބޮޑެވެ. އީރާނާ ދެކޮޅަށް އިޒުރޭލުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށް މެދު އިރުމަތީގެ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު އޮވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އިޒުރޭލާ އެކު ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

12 ކޮމެންޓް, 30 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 13%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 77%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕީއެސްއެމްގެ ސިޔާސީރައިވަރު

17 September 2020

ޓްރަމްޕްކައިރީ ބުނަން ބޭނުންވަނީ އާފަތިހަކީ މިހާރު އެއްވެސް ބަޔަކު ކިޔާ ނޫހެއް ނޫނޭ، މިހާރު ހިނގަނީ "މިހާރު" ސަން. އަވަސް ފަދަ ނޫސްތައް، މެދު އިރުމަތީ މީހުންނަށް އާފަތިހެއް ބޭނުމެއްނޫން، ތިޔަ އުޅެނީ ގަލްފުގެ ގައުމުތަކާ އީރާނާ ހަނގުރާމަކުރުވައި އޭގެ ފައިދާ އިޒުރޭލާ އެމެރިކާއިން ހޯދަން، އާޚިރުގައި ސުންނާފަތިވާނީ މުސްލިމު ދައުލަތްތައް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

16 September 2020

އިރު އަތުލެވޭތޯ ދުވާ ރޭހެއްމީ. ދުވެދުވެ ހުއްޓާ އަނެއްދުވަހު އިރު އަރައިނެން ފަހަނައަޅާ ވެސްދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮތަރު

16 September 2020

އީރާނަށް ހަމަލަދޭން މަގުކޮށަނީ..

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

16 September 2020

ފަތިހުވެސް ރޭގަނޑުވެސް ދުވާލުވެސް މުސްލިމުންނަށް ތިޔަދަނީ އަނިޔާ ދެމުން އަދި އެކަމަށް ސަޕޯޓްދީ ހަތިޔާރު ދެމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރަނި ދަންތުރަ

16 September 2020

1 ޑޮލަރ 19 ރުފިޔާ 1 ކިލޯ ހަކުރު 16 ރުފިޔާ ބާރަށް އަތްޖަހާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރޫހާނީ ލީޑަރ

16 September 2020

އަދި މަޑުކުރޭ ޓުރަމްޕް! 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އޮށްޓަމަން އެމްޕަވަަަރ އަދި ވޯލްޑްވާރ-1 ކާމިޔާބު ކުރި ޔޫރަޕްގެ ބާރުތަކާ އެކު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ނިމޭ އަހަރު. ޕަލެސްތީންގެ ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގަ މުސްލިމުން ނުކުންނާނެ ދުވަސް ކާރިވަނީ.. މެދު އިރުމަތީގަ ތިބި ރަސް ރަސްކަލުންނަށް ޓަފް ދުވަސްތަކެއް 2023 ގެ ފަހުން އަންނާނެ ކަމީ ޔަގީން ވާ ކަމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކެޔޮނިރު

16 September 2020

މިއީ އިރާނު އެކަހެރި ކުރުމަށް އަރަބިން އަލިކުރާ މަގެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރަލް

16 September 2020

ޔޫއޭއިން އެފް35 ގެ މަތިންދާ ބޯޓް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ ވި އެއްބަސް ވުމެކެވެ. ޓްރަމްޕް ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ގޮތެއްހަދާފަވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާށެވެ. 538 އެލެކްޓޯރަލް ވޯޓް ލިބުމުން އާއްމުންގެ ވޯޓް ނުލިބުނަސް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ލިބޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދު ބޭންކް ތައް ފަދަ ތަންތަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ޔަހޫދީންނެވެ. ޔަހޫދީންގެ ތާއީދު ނެތި އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ދުރު ކަމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

16 September 2020

ލެއިން ތަތްތެޅިފައިވާ އަތްތަކުން ގާއިމްކުރެވޭނެ ސުލްހައެއް ނޯންނާނެ.ފަލަސްތީން ނުހިމަނާ ސޮއިކުރާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް އެއީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އެއްޗެއް ކަމުގަ ދުނިޔެ އެންޑޯޒްނުކުރާނެ.ޖެރަޑް ކުޝްނަރ ސުޕާރީ ދީގެން މެދުއިރުމަތީގެ 03 ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ގައުމުތައް ހައްލާލައިގެން ތިހެން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުންތައް އެއީ ކަނޑުގަ އަޅާ ލެވޭ ރޮނގެއް ފަދަ އެއްޗެއް.ޓްރަމްޕް 02 ވަނަ ދައުރެއް ހޯދަން ޖަހާ ސަކަރާތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން މަމެން މިތިބީ.ވ.ވެދުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމާބެ

16 September 2020

ޔަހޫދީންނަށް ޢީދެއް! މުސްލިމުންނަށް ހިތާމައިގެ ކަޅު ދުވަސްތަކެއް! ސިކުނޑީގައި ތެތްކަމެއްނެތް އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ މުސްލިމު އުންމަތުގައި އުޅޭ ޣައްދާރުންގެ ސަބަބުން މިއަދު އުންމަތަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މުސްލިމު އުންމަތުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އަތުކުރި އޮޅާލައި އެފަދަ ޣައްދާރުންނަށް ނޫނެކޭ ބުންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަމީލުބެ

16 September 2020

ނޫނެކޭ ބުނެވޭނީ ވޯޓް ކަރުދާހެއް ދޭނަމަތާ!

The name is already taken The name is available. Register?

Hi there

16 September 2020

ނުގުޅި އޮތަސް ވީ ފައިދާއެއް ނެތް ގުޅުނީމަ ވާ ގޮތެއް ވެސް އެނގިދާނެތާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454