ޗައިނާގެ މަޅީގައި ލަންކާ ޖެހިއްޖެ، ރާއްޖެ އަށް ކޮން ގޮތެއް ބާ؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރާއްޖެ އަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ ދެމުންނެވެ. ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީ އެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ މެދު ވެސް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ލޯނު ދިނެވެ.


ލަންކާ އިން އެ ލޯނުތައް ދިނީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އޭރު ލޯނު ދިނީ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާށެވެ. ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު ދޫކުރި އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ގައުމުގެ އާ ސަރުކާރަށް އެވަނީ އެ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމު ހިންގަން ދަތިވެ، ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ "ދެ އަތް ބަނދެވިފަ" އެވެ.

ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ

ޗައިނާ އަކީ ގައުމުތަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ލޯނު ދޭ "ބެންކޭ" ބުނެވިދާނެ އެވެ. އެގޮތުން ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާއިން އެތައް ބިލިޔަން ޑޮލަރެއްގެ ލޯނު ނެގި އެވެ. އެ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓާއި ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތަށް އޭރަކު ނުވިސްނަ އެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ލަންކާގެ ދަރަނި 64 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް މިހާރު އަރަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަށް ބިލިޔަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާ އިން ނެގި ލޯނުތަކެވެ. މިހާރު ލަންކާ ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 95 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށެވެ.

ސިރިސޭނާ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު ޗައިނާގެ މަޝްރޫއުތަކާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި، ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނެވެ. ލޯނު ދައްކާނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން ލަންކާ އިން ކުރި މަސައްކަތް ވީ ނާކާމިޔާބެވެ. ޗައިނާ އިން ލަންކާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ލުއިތައް ދޭން އެއްބަހެއް ނުވި އެވެ. އެންމެ ފަހުން އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން، ބިންތަކާއި ބައެއް ބަނދަރުތައް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ އެވެ.

ޗައިނާގެ ލޯނުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ޗައިނާއިން ލޯނު ނަގައިގެން ރާޖަޕަކްސަ ސަރުކާރުން ހިންގި އެންމެ ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓެވެ. އޭގެ އިތުރުން މައްޓަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރީ ވެސް ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީގަ އެވެ. ލަންކާގެ ބައެއް ހައިވޭތަކާއި މަގުތައް ވެސް ހެދީ ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީގަ އެވެ.

އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންކަމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފައިދާ ނެރޭނެ ގޮތްތަކެއް އޭރު ބަލާފައެއް ނެތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓްގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލަން ނިންމައި، އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާ ކުންފުނިން އެ ބަނދަރުގެ ހިއްސާ ގަތީ އެތާ ކައިރިން 6،000 ހެކްޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމަކާ އެކުގަ އެވެ. އެއީ އެ ޕޯޓް ފީޒިބަލް ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރާށެވެ.

މައްޓަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވެސް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. އަދި ޗައިނާ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ޒަމާނީ ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި ކްރިކެޓް ދަނޑެއް ވެސް ޗައިނާ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

އެ ހުރިހާ ތަނަކާއި ބިންތަައް، 99 އަހަރަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީން ލަންކާ ސަރުކާރަށް ކުރެވެން އޮތީ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ހޭދަކުރުމެވެ.

ޗައިނާ-ރާއްޖެ: ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވި އެވެ. އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު އެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރު (15.42 ބިލިޔަން ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އާ ރަންވޭ އާއި ފިއުލް ފާމާއި ކާގޯ ޓާމިނަލާއި އެކަން ކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހެއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަގު އުޅެނީ 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ.

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 210 މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ވެސް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުން ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގަމުންނެވެ.

ލަންކާ އަށް ވީ ގޮތް ރާއްޖެއަށް ވެސް ވެދާނެތަ؟

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލަތައް ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖެ މިއަދު މިއޮތީ އިގުތިސާދުގައި ބާރު ނެތް ވަރަށް ލަންކާ ހިނގި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ކަމަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. މީގައި ބޮޑަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންނެވެ.

ލަންކާގެ އިންތިހާބުގައި ރާޖަޕަކްސަ ބަލިވެވަޑައިގަތުމުން އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަފާތުވި އެވެ. ޗައިނާ އިން ބުނިހާ ގޮތެއް ހަދަން ސިރިސޭނާ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެދުމުން ޗައިނާ އިން ވެސް ބައެއް ކަންކަން އުނދަގޫކުރި ކަމަށް، މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

ރާޖަޕަކްސަގެ ސަރުކާރުން ނެގި ލޯނުތައް ސިރިސޭނާގެ ސަރުކާރަށް ވާރުތަވީ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނެގި ދަރަނިތައް ދައްކަން ޖެހޭނީ، އިންތިހާބުގައި ރައީސް ބަލިވެވަޑައިގެންފި ނަމަ، ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުންނެވެ. ދެން ކުރިމަތިވާން ފަށާނީ ސްރީ ލަންކާ އަށް ވެސް މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކެވެ.