ވިޔަފާރި / އެމްޔޫ މަނިކު

ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއަކަށް: އެމްޔޫ މަނިކު

ފައިނު އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ހަވާލުކުރަން އިއްޔެ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޔޫ މަނިކު (ކ) އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު.-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓުތައް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއަކަށް ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަަމަށްވާ ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލު ކުރުމަށް އިއްޔެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަން ގެންގުޅޭ މޮޑަލް ރަނގަޅީ ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށެވެ.

"މި ގެންގުޅޭ މޮޑަލް އަކީ ވަރަށް ސައުންޑް މޮޑެލް އެއް. އެއީ މީގަ ބައިވެރިވޭ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އޮޕަރޭޓަރާއި، އެއާލައިން މީހުން. އެހެންވީމަ މީގަ ނެތް އެކަކު ވެސް ފައިދާ ނުވާނެ،" ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަން ކަން ވެސް ކުރައްވާ އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ވަރަށް މަތީ ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި އަޅާ އެއާޕޯޓުތަކަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ތަރައްގީއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ސަރުކާރުން މި ހިންގަނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް. އާ އެއާޕޯޓެއް ވަރަށް މަތީ ފެންވަރަކަށް މި ހަދަނީ. އެހެންވީމަ އެތަނަށް އަންނާނެ ބޯޓުތައް ގްރޯ ވާނީ މިކޮޅުން ވެސް ގްރޯ ވެގެން" އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބައިވަރު ރިސޯޓުތައް ހަދާއިރު އެ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ކާމިޔާބު ކުރަން ވެސް އެއާޕޯޓް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"ރިސޯޓްތަކާ އެއްޗެހި ވަރަށް ބައިވަރު އެބައަޅާ... ރިސޯޓުތަކެއް ހެދުނަސް އެ ތަނަށް މީހުންނަށް ނުދެވެންޏާ ނެތް ވާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ވެސް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުތަކާއި އެކު ރަށްރަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރުން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޔޫ މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އެކު، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވުން ފަދަ އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 47 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 45%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 53%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކާށިބޯ

31 May 2018

ޔުނިވާރސަަލްއަކީ އަޅައިފި އަތަކަށް މަރެއް. އެވަގުތު މޮޅުވާ ކޮޅު އެެއީ އެވެރިން ކޮޅު

The name is already taken The name is available. Register?

ޗާލުނަޔާ

31 May 2018

ޔުނިވާސަލުން ހަވާލުވާންވީ އެއްނޫންތޯ މާފިނޮޅުގަ އެއާރފޯޓް އަޅަށް ތިހާ ގައުމްދެކެ ލޯބިވަންޏާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ އަބުދުﷲ

31 May 2018

މާލެ އަށް މި ވަގުތު އެއަރޕޯޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު. ޖީ އެސް ތީ ގެ ގޮތުގަ މިހާ ބައިވަރު ލާރި ވަންނަ އިރު މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތް ހިއްކާލާފަ އެތަނުގަ އެއާޕޯޓު އަލާނީ. ފައިނުގަ އަޅާ އެއަރޕޯޓަށް ވުރެ މިތަނުގަ މިކަން ކުރުން މާ މުހިއްމު.

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

31 May 2018

ރަށްރަށުގަ ރަނގަޅު މޮޑެލްތަކަށް އެއާޕޯޓާ ބޮޑެތި ހޮޓާތައް އަޅައިގެން މަހުޖަނުންނަށް ޑޮލަރު އޮހޭތީ ދެމިޔަކަން ކަންގަތުގަ އަޅުވައިގެން ހެވި ދިލިފަ ތިބޭއިރު އަނެއްކޮޅުން ރައްޔިތުން މިތިބެންޖެހެނީ އަނގަޔާ އަތާދިމާނުވާ ހާލު ބިރިރުން ސިހިސިހި އެވެ. އެއީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމެއްނެތުމާ ދިރިއުޅުމުގެ ހާސްކަމާ "ހަގީގީ މުޖުރިމުން" ގެ ބާރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގަދަވަވުންދާތީ އެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަދިރިދުންދަނޑި

31 May 2018

ބަލަ ބިލިއަނުން ދަރަނިނަގައިގެން ވެލާނާ އެއާޕޯޓު އެހަދަނީ އެތަނަށް ޖައްސަން އަންނަ ބޯޓުފަހަރު ގިނަވެގެން އަތޮޅުމަތީގަ ބުރުޖަހަޖަހާ ތިބޭތީނޫންތަ؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިޚް

31 May 2018

އެމް.ޔޫ.މަނިކަށް އެނގޭތަ ތިއަ އެއާރޕޯރޓް ޖީ.އެމް. އާރ އަށް ބައަކު ދިންކަން،؟ އެކަން އެނގޭނަމަ، ތިއަ އެއަރޕޯރޓް މިހާރު އޮންނާނީ ތަރައްގީ ވެފަ،

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑަމަނިކު

31 May 2018

އިންތިޚާބް ކައިރިވާވަރަކަށް މިކަހަލަ ސްޓެކްހޯލްޑަރުން ގިނަގިނައިން ފެންނާނެއެވެ. އެއީ ދެފަރާތުގެވެސް ފައިދާއަށެވެ. އިއްޔެ ފެނުނު އުއްޗު.. މިއަދު އެމްޔޫ.. މާދަން...؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހުމަދުބެ

31 May 2018

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގަ އޮތިއްޔާއޮތް ރަށެއް ކައްވާލާފަ ދެތިންމީހުނަށް ކުނިކަހާ ރުކައްއެރުމުގެ ވަޒީފާ ދިނީމަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކުރިއެރުމެއް. ޜައްތައްނަގާ މީހުންޖެހޭނެ އެސަރަހައްދުން ޒުވާނުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްދީ މަތީވަޒީފާ ލިބޭނެ މަގުތަނަވަސް ކޮށްދޭން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަޒީނާ

31 May 2018

ޖީބަށް ރަނގަޅިއްޔާ މޮޑެލް ރަނގަޅުވާނެ.. ދެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަފްރާ

31 May 2018

އެއާ އޭޝިއާގެ އޯނަރުވެސް ތާއީދު ކުރެވުނީތީ ޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަތް އެދެން. އުމުރުން ހޭދަވާ ކޮންމެދުވަކު ވެސް އިބްރަތް ހާސިލުކުރޭ. ވަގުތު ޖެހޭނީ ކޮން އިރަކުކަމެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454