ރީތިވާން 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދި މީހެއް

މިއީ ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށް އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ސުބާކީ ތޮމޯމީ އެވެ. އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔައި، މަލާމާތްކުރެ އެވެ. ކުރިން މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސުބާނީ އޭނާ ބޮޑުވެގެން އައީ ސިފަޔާ ދޭތެރޭ ނުރުހިފައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.


އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ މިހާތަނަށް އޭނާ 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާފައިވުމެވެ. ހާއްސަކޮށް މޫނުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ހެދި ސާޖަރީތައް ގިނަ އެވެ. މި ވާހަކަ ވަރަށް އަސަރާ އެކު ސުބާކީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޖަޕާނުގެ ގައުމީ ޓީވީ އަށް ކިޔައިދީފަ އެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފާއިތުވި 21 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދަން 30 މިލިއަން ޔެން (280،000 ޑޮލަރު) ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސުބާކީ ބުނި ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ސާޖަރީ ހެދީ ހައި-ސްކޫލް ނިންމައިލި ގޮތަށް އުމުރުން 18 އަހަރުގަ އެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ހަދާފައި ވަނީ ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިންޓިމާ ލޭޒާ އެވެ. އެކަމަށް 160،000 ޔެން (1،500 ޑޮލަރު) ހޭދަކުރަން ޖެހުނެވެ.

"އަހަރެން އެންމެ މާޔޫސްވި ކަމަކީ މަންމަ އަހަރެންގެ ސިފަ އަށް އަބަދުވެސް ފާޑު ކިޔާތީ. އަބަދުވެސް ބުނާނެ ވަރަށް ހުތުރޭ އަހަރެން. ނޭފަތް ހުންނަނީ މިވެނި ގޮތަކަށޭ. ތުންފަތާއި މޫނުގެ ބައްޓަން ވެސް ހުންނަނީ ބަލާލަން ވެސް ކަމުދާހާ ހުތުރުކޮށޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ހެދި ސާޖަރީތަކުގެ ތެރޭގައި ލޮލާއި އަނގައިގެ ދަތްތަކާއި އުރަމައްޗާއި ހަށިގަނޑު އެހެން ވަނާތައް ވެސް ބައްޓަން ކުރަން މިހާތަނަށް ސާޖަރީ ހަދާފައި ވާނެ،"

ސުބާކީ ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި މަންމަ އަބަދު އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑު ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ރީތިވުމަށް ދެވުނު ސަމާލުކަން ވެސް ފުރާވަރުގައި ބޮޑުވި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެންމެ ކުރިން އެހާ ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"އަދިވެސް މަންމަ ހިތްހަޖެހޭ ވަރުގެ ރީތި މީހަކަށް އަހަރެން ނުވޭ. އެހެންވެ ސާޖަރީ ހެދުން ހިއެއް ނުވޭ އަހަރެން މަރުވަންދެން ވެސް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެހެންނެއް،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "ހޮސްޓެސްއެއްގެ ގޮތުގަ އާއި މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރީމަ ފުދޭ ވަރަކަށް އާމްދަނީ ލިބުނު. އެއީ އެހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ސާޖަރީ ހަދަން މަގުފަހިވި ގޮތަކީ. އަހަރެންގެ އެންމެ ޒުވާން އުމުރުގައި ވަރަށް ބިޒީ ލައިފްސްޓައިލެއްގައި އުޅުނީ."

ސުބާކީ ބުނީ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހަދާފައި ހުރުމުން އެކަން އޭނާގެ ސިފައިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ކުރިން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ އަކީ ޖަޕާނުގައި ވެސް ޓެބޫއެއް. އެކަމަކު މިކަން އާންމުވެފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން ޕްލާސްްޓިކް ސާޖަރީއަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް މިހާރު،" ސުބާކީ ބުންޏެވެ.