ސިފައިންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ލެވެން ޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ސިފައިންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސިފައިންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ރޭގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ސިފައިންނަކީ ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި ސިފައިންނަށް ވޯޓު ލެވެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސިފައިންނަށް ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމަކީ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ. އެކަމަކު ގާނޫނު އަސާސީގެެ 16 ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ހައްގެއް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހަނި ކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖްތަމައުތަކުގައި އެ ހައްގެއް ހަނިކުރާ މިންވަރަކަށް ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައިވެ އެވެ.

ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ.