ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބެންޖެހޭ 39 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެންޖެހޭ 39 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ހޯދަން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.


އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ ނެރުއްވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ މަސްދޯނިތަކުންނާއި ދޯނިތަކުގައި އަޅާ އިންޖީނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ އައިސް ޕްލާންޓްގެ ތެރެއިން ތިން ޕްލާންޓް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން 39.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ހަތަރު އައިސް ޕްލާންޓްގެ ތެރެއިން ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕްލާންޓްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތައް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަކު ނެތެވެ. އަދި އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓުގެ ހިސާބުތައް މިނިސްޓްރީގައި ނެތުމުން އެއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވެ އެވެ.

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އެއް މަސް ވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފައިސާ ހޯދަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ވެސް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި އޮތަސް އެ ފައިސާ ހޯދަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެންޑާ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ވެސް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ގޮތުގައި ޓެންޑާ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ނެތި އެ ތަކެތި ހޯދާފައިވާއިރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގެ ތަކެތި ގަންނަ ނަމަ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ޓެންޑާ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހަރު މުދަލުގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނެތް މައްސަލަ އާއި އެ މިނިސްޓްރީން މާލީ ބަޔާންތައް މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮޑިޓް ކުރަން އޮޑިޓް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މައްސަލަ ވެސް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން އެ ރިޕޯޓުގައި އަންގާފައިވެ އެވެ.