ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ، ކާމިޔާބު ކުރާނަން: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވިކަން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވިޔަސް، އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ބާނީ މައުމޫން ވިދާޅުވީ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށެެވެ.

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) އާއި މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އަދި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ކޮމިޝަނުން އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށް، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުވެރިކަމާއި މުއައްސަސާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރު، އެ ހަތަރު މެމްބަރުން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް އެންގުމުން އެކަން އެ ހިސާބުން ނުނިމޭނެ ކަމަށް މައުމޫން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަނީތޯ ދެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ "ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުނިމޭނެ" ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕާ މިރޭ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، މައުމޫން އެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

"ކަނޑައެޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފު. އެހެންވީމާ ނުނިމޭނެ އެގޮތަކަށް،" ހަތަރު މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިވިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާކަން ރައީސް ޔާމީން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުރެއްވުމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނުގެ އެއްބަފާ ބޭބެ މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ޕާޓީއަކުން މެމްބަރަކު ވަކިކުރިޔަސް އެ ބޭފުޅަކު މަޖިލިހުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަމުރުގައި ވެސް އަންގާފައިވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އެހެންވީމާ ޕާޓީން ވަކިކުރިޔަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ،" ކުނޫޒްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭމްޕްލޭން ރާވައި ނިންމާފައި" ވާ ކަމަށާއި ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕާ އެކު މިރޭ ވެސް ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ވާހަކަތައް ދެއްކެވި ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕާ މިރޭ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، މައުމޫން ވަޑައިގަންނަަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ވޯޓުގައި ހަމައެކަނި 45 މެމްބަރުންނެއް ނޫން. އެއަށް ވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އޭނާގެ [މަސީހް] އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް ރާވާ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއެއް ވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެކަން ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރުން އިތުރު ވެފައިވާތީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ސަރުކާރުން ކުރިމަތި ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. [ސަރުކާރުން ކަމެއް] ކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ޖަވާބުގައި ކަންތައް ކުރާނަން،" މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.