ޚަބަރު / މީޑިއާ

މީޑިއާތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އަލަށް އުފައްދާ ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: މިހާރު

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލުގައި މީޑިއާތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ދީފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީޑިއާ ކޮމިޝަނަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ގާނޫނީ ޝަހްސެކެވެ.

މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި ނޫސް މަޖައްލާތައް ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ނޫސްވެރިން އަމަލުކުރަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން ހިމެނެ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ނޫސްވެރިންތަކެއް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއް. - ފޮޓޯ: މިހާރު

ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނޫހެއްގެ ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ އިދާރާގައި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ނަމަ، އެދުނު ތާރީހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނޫހުގެ ނުވަތަ މަޖައްލާގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އެ މައުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ދޭން ވާނެ އެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލު ކުރަންވީ އުސޫލުގެ ގޮތުގައި ބިލުގައި ވަނީ ތަހުގީގެއް ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް އެކަމުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން ދިނުމާއި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ހައްލު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ނަމަ، މީޑިއާއެއްގެ އެޑިޓަރަށް އެކަން އަންގައި ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ދެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ދޭން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީޑިއާއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ބާރު ބިލުގައި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް މީހުން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރުމާއި އާންމުކޮށް ހުޅުވާ ނުލައި މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކަށް އެކަނި މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބާރާއި ހެކި ހޯދުމުގެ ބާރު އޮތީ ދީފަ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނީ ކޮމިޝަނުން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާތާ މަހެއް ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމަން ވާނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން އެންގުމާއި އިންޒާރެއް އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރުމާއި ކުށުގެ އިސްލާހެއް އާންމުކޮށް، ބަޔާން ނެރުމަށް އެންގުމާއި ލިބުނު އާމްދަނީގެ ދެ ޕަސަންޓަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލްގެ ބައެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އެންގުމާއި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކޮންޓެންްޓްތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ނަމަ، ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ދީފައި އޮތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށެވެ. އަދި ނޫސް، މަޖައްލާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ދީފައި އޮތީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށާއި މީޑިއާ ކައުންސިލަށެވެ. މި ބިލު ފާސްވެ، ގާނޫނަކަށްވެއްޖެ ނަމަ، މީޑީއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އުވޭނެ އެވެ.

ނޫސް، މަޖައްލާތަކަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން އެންގުމާއި އިންޒާރު އާންމުކޮށް ޝާއިއުކުރުމާއި ކުށުގެ އިސްލާހެއް އާންމުކޮށް، ބަޔާން ނެރުމާއި ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ނަމަ، 10،000ރ. އާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަންދެން، ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އެ ތަނެއް ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އެންގުން ހިމެނެ އެވެ.

ނޫހަކުން ނުވަތަ މަޖައްލާއަކުން ޝާއިއުކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ އިިސްލާމް ދީނާއި ގައުމީ ސަލާމަތާއި އާންމު ނިޒާމު ނުވަތަ، އާންމު ސިއްހަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތުގައި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އެ ކޮންޓެންޓެއް ޝާއިއުކުރި ވަސީލަތެއް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެންގޭނެ ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ނޫހަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މަޖައްލާއަކުން ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ހިލާފުވަމުން ދާނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް މީޑިއާ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނީ މީޑިއާ އާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ނޫސްވެރިން އަމަލު ކުރުމަށް ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލައި ކޮމިޝަނުން ޝާއިއު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ބިލުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކޮމިޝަނުން ޝާއިއު ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ.

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ނޫސްވެރިން ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން އެންގުމާއި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް އިސްލާހު ނުކޮށްފިނަމަ، 10،000ރ. އާއި 100،000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނީ މީޑިއާއަކާއި ނުވަތަ ނޫސްވެރިއަކާ މެދު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ ނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ކަމަށެވެ. ބިލުގައިވާ ގޮތުން ބިލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ނުނިމިވާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ މީޑިއާ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މި ބިލު ފާސްވެ، ގާނޫނަކަށްވުމާ އެކު، އެއްވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ޝާއިއުކުރަން ވާނީ ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. މީގެ ކުރިން ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމަ، ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. އެ ބިލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތައް ބަލާނީ މި ބިލުގެ މަގްސަދަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތައް ކަމުގަ އެވެ.

ބިލުގައި ބުނީ ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނާއި އެޑިޓަރުކަން ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނޫސްވެރިންނަކީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ ނޫސްވެރިންނަށް ކޮމިޝަނުން ނޫސްވެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ފާހެއް ދޫކުރަން ވާނެ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅި ބިލުގައިވަނީ މީޑިއާ އާއި ނޫސްވެރިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާނެ އުސޫލު ބިލުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 64 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 81%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަބްދުއްލާ

03 May 2018

ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު އެގޭނެ މައްސަލައެއް ނެތް ނޫސްތަކުން މީހުންގެ އަބުރާބެހުމާ ނެތި މޮށުމުގެ އަމަލު ނުހިންގޭނެ. ނޫސް ތަކަކީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ވަސީލަތް . މައުލޫމާތު ފޯރުކުރެވޭނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެދޭގާނޫނުގެ ތަރަހައިގެތެރެއިން. އެ މާއްދާގަ ބުނާގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަސާސީހައްގުތަކުން ހިފެހެއްޓޭނެ މިނަވަރެއް ގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިދާނެ އަދި ގާނޫނަކުން ހައްގުތައް ހިފަހައްޓައިގެން މެނުވީ ގައުމަށް އަމަން އަމާންކަން ނާންނާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގާ އެމިންވަރަށް ހައްގުހިފަހަްޓާލެވިދާނެ. އެ ހައްގުހިފެހެއްޓުމުގެތެރޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަންވެސް ހިމެނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރި ބޯށި

24 October 2017

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނައްތާލުމައް ޔާމިން ކުރާކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

24 October 2017

މީޑިޔާތަށް މިހާރު ހުއްޓުވައިގެން ވާނެމާކަބޮޑުފައިދާއެއްނޯންނާނެ ،،، ޓިވީ ސިގްނަލް ކަނޑާލީމައި އިންޓަރނެޓްއިން އަންނާނެ ،، ނޫނީ ފޭސްބުކުލައިވް އިން ހުރިހާކަމެށް ހިނގާނެ ،، ، ލަންކާގައި މިހާރުވެސް ރާއްޖެޓީީވީގެ ބެކްއަޕް ސެޓްއަޕްއެއް ނެއްކަމެށްނޭންގޭ ،،، ހުރުންގާތީ ،، ޑީކްޓޭޓަރޝިޕްއަކާއި ހަނގުރާަމައިގައި އުޅޭއިރު ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއްއަޅައިގެން ތިބެންވާނީ ،، ، މީޑިޔާއަށް ބިރުދައްކައިގެން ކުރާނެ ފައިދާއެއްނޯންނާނެ ،،، ވާނީ ހައްތަހާވެސް ގެއްލުން ،،، ކަނޑާލަންޏާ އިންޓަރނެޓް ކަނޑާލާ ،،، އޭރުން ފަހަރުގައި މައިތިރި ވެދޭނެ ،، އެކަމު އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެށްނޫން ،،، އޭރުން ރާއްޖޭގެ ރަންބިސް އަޅާކުކުޅު މަރުވާނެ ،،، ޓްއަރިޒަމް އިނދަޖެހޭނެ ،،، ވަރަށްވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްދާމް

24 October 2017

މިހާރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އެނގެނީ ވެސް ނޫސް ތަކުން.......... ނޫސް ތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މުޅިން ވެސް ދެން އަންނާނީ ދެން އަތްޖަހާ ދެން އަތްޖަހާ..........

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެހިއަޅު

24 October 2017

މީޑިޔާ އަކީ ޑޮމޮކްރަޓިކް މުޖްތަމައުއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މައުމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތަކަށް ވާއިރު އެއިން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކޮށް ޑިސިޝަން ނަގައެވެ. މީޑިއާގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަކީ ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް އެެއްގެ އަލާމާތްތަކެވެ. ކޮރަޕްޝަން އާންމުވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެވެ. ރައްޔިތުން އަނދިރީގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ ހެއްކެވެ. އެގޮތުން ޗިލީގެ ޑިކްޓޭޓަރ ޕިނޯޝޭ 1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި މިކަން ކުރިއެވެ. ސެންޓްރަލް އަދި އީސްޓަން ޔޫރަޕްގެ ދެ ގައުމެއްގައި މިކަންކުރެއެވެ. އަދި ތުރުކީގައްޔާއި ފިލިޕީންސް، ޗައިނާ އަދި ނޯތު ކޮރެެއާގައި މިކަން އޮތީ މިހެނެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ލިބޭ ހައްޤުތައް ޤާނޫނުން ހަނިކޮށް ނެގުމަކީ އޮތޯރިޓޭޓިވް ވެރިކަމެއްގެ ސިފަތަކެވެ. ދުނިޔޭގެ ތާރީހް މިކަމަށް ހެކިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮތް ވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސްލުތަކާއި، ޑޮކްޓްރައިންތައް އަދި ޕްރިންސިޕަލްސްތަކާއި ޚިލާފު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ވެރިކަމެކެވެ. ވ ސަލާން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުރިޔާ

24 October 2017

ނޫސްވެރިންގެ ހިމާޔަތަށް އެންމެ އަކުރެއްވެސް ނެތް އޮތީ ހިޔާލްފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފުނޑާލާފަ ދެން ތިޔަބިލްފާސްވެއްޖެނަމަ ދެންކޮމެންޓް ކުރުންްވެސް ނިމުމަކަށްއައީ

The name is already taken The name is available. Register?

މަހީ

23 October 2017

ފާސް ކޮއްލާ. އަހަރެމެން ތަންފީޒު ކުރާނަން ތަމެންގެ މައްޗަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ_

23 October 2017

ޚުދުމުޚްތާރުކަން އިންތިހާއަށް. މިއީ ކެމްޕޭންތެރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަޑުވާލުމަށް ރާވާ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއް. ދެން މިހާރުވެސް އެ ގެންގުޅޭ ގޮނޑި ކޮއްކޮ ވެރިއަކަށް ބެހެއްޓީމާ އެވީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ބެއްޔާ

23 October 2017

މުޅި ބިލަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ އެންމެ މަޤުސަދެކެވެ. ބިޔަވައްކަންތަކާއި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާއި، ގޯނިގޯނީގައި ފައިސާ ބެހުމާއި، ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށުގައި ސިޓީއުރައެއްގައި 1500 ރުފިޔާ ދިނުން ޢާންމުވެފައިވާ މި މުޖުތަމަޢުގައި، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ މިނިވަންކަން ، އާދެ މަސްދަރު ރައްކާކުރުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅާލުމެވެ. 2018 އިންތިޚާބުގެ ކުރިން މިބިލު ފާސް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މިބިލު ޓޫލް އަކަށް ހަދައި، ކޭމްޕެއިންތެރޭ ސަރުކާރުގެ ތެރޭހިންގާފައިވާ ނޭއްގާނީ ޚިޔާނާތްތަކަށް ފަރުވާހޯދުމެވެ. އަނގައިގައި ޓޭޕްއެޅުމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ނަސީރު

24 October 2017

ތިއީ ތެދެއް! އެކަމަކު ތި މައްސަލަ އަކީ އަހަރުމެން އެބަޔަކައް ބޯލަނބާ “އެންމެ މޮޅު” ގައުމުގަ މިއައްވުރެ މާބޮޑައް އޮންނަ ކަންތައް! ފުރަތަމަ ދިވެހިންނައް އަމިއްލަ ވިސްނުމުން ވިސްނަން ފުރުސަތު ދިނުން މާމުހިންމެންނު! އޭގެ ފަހުން ދެންހުރި ކަންތައް ހައްލު ކުރަމާ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުދުމުހުތާރު

23 October 2017

"ބިލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނޫހެއްގެ ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ އިދާރާގައި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ނަމަ، އެދުނު ތާރީހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނޫހުގެ ނުވަތަ މަޖައްލާގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އެ މައުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ދޭން ވާނެ އެވެ" ތަރައްގީވެފައިވާ ދުނިޔެ ދެކޭގޮތުގަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބައި "ސޯސް" ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުމުގެ ހައްގަކީ. މި ނެތިއްޔާ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮރަޕްޝަން ކަހަލަ ކަމެއްވެސް ރިޕޯޓް ކުރާއިރަށް އެކޮޅުން އެންގީމަ ދެން އެ މައުލޫމާތު ދިން މީހެއް ހާމަ ކުރަން ޖެހޭނީ. ހުރިހާ ދިމާލަކުންވެސް ހުދުމުހުތާރު ކަމާ ދިމާލަށް ވަރަށް ފާސްޓްކޮށް މިގައުމު މިދަނީ. އަދިވެސް އެކަމަކު ބޭރުގެ ތަރައްގީވެފަތިބި މިނިވަން ގައުމުތަކުން މޮޅަށް ކިޔަވައިގެންތިބި ބައިވަރު މީހުންވެސް މިކަންކަން ދިފާާއުކުރުމުގަ އަވަދިނެތި. މަށަށް މިއިން ވިސްނޭ އެއްޗަކީ ފައިސާކޮޅަކަށް ބައެއް އިންސާނުން ނުކުރާނެ ކަމެއް މިދުނިޔެމަތީ ނެތްކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454