ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަަނަށް

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެ ކޮމިޝަނަށް އެމްޑީޕީން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ އިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ މުލީއާގެ އާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޓީވީއެމްގެ ވަސީލަތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ހަމައެކަނި އެއް ޕާޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ވެސް ސިޓީގައި އެމްޑީޕީން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިންވަންކަމަކީ ކުރިން ހުއްދަ ނެގުމަކާ ނުލައި ބޭނުން ހިފިދާނެ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިޔަސް، ސަރުކާރުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފުރުސުތު ނުދޭ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލިއާގޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ޓީވީއެމުން ވަގުތުން ދެއްކި އެވެ. މި ނޫނަސް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މުލީއާގޭގައި ބާއްވައިފަ އެވެ.