ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ސަރުކާރުން: އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން ފަހަކަށް އައިސް ހިންގަމުން އަންނަ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ މައި ޖަގަހަ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް މ. ކުނޫޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ވަމުން އަންނަ ގޮތް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާ ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. މިއީ "އަނދިރީގެ ތެރޭގައި" ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފެންނަމުން ދަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުންދާ ތަނެވެ. އެހެންވެ، ސަރުކާރުން އެ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދު ކުރާ ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަން އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން މި ހުރިހާ ކަމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް އެބަކުރެވޭ. ނަމަވެސް އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ، މުސްތަޝާރުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ ފެކްޝަނުން ހިންގާ ކަންތައްތައް މި ގެންނަނީ. އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއް ނުގެނެސްދޭ،" އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުން ހިންގަނީ ނަހަމަ ގޮތުގައި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުދާތައް ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ނަގަން އަމުރު ކުރަމުން ދާތީ، އެކަމަށް އޭނާ ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރަށްރަށަށް އަރުވައި ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި މައިގަނޑު އެންމެ އެއް އަސާސް، ޑިމޮކްރަސީއަކާއި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ވަކި ކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސާސަކީ އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ހައްގު. އެ ހައްގު ނެތްނަމަ، މިއީ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަމެއް ހިނގާ ގައުމެއް ނޫނޭ،" އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިހާރު ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހއ. ދިއްދޫގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.