އިންޑިއާ އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި: ސުޝްމާ

އިންޑިއާ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާގެ "ދަ ހިންދޫ" ނޫހުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޝްމާ އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، އެ ކޮމެޓީގެ އިސް މެމްބަރަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އެ މެމްބަރުން ސުވާލުކުރީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ނުކެރިގެން އުޅޭ ސަބަބާ މެދު އެވެ.

އެ ކޮމެޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވީ މިނިސްޓަރު ސުޝްމާގެ އިތުރުން ފޮރިން ސެކެޓްރީ ޖައިޝަންކަރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރު އިސް ބޭފުޅުންތަކެކެވެ. ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ސުޝްމާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އުފެދިފައިވާ ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުން އެގޮތުގައި އިންޑިއާއިން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ސުޝްމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އޮތީ ރާއްޖެއާ އެކު. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނަން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮތުމަށް." ސުޝްމާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ދަ ހިންދޫގައި ވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2015 ގައި އިންޑިއާގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސި ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ސުޝްމާ އެ ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ. ސުޝްމާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ފަހު ވަގުތު ކެންސަލްކުރީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އޭރު އައި ބަދަލާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ކަމަށް ސުޝްމާ ވިދާޅުވިއިރު ދާދިފަހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އެއް ގައުމު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންޑިއާ އަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަދި އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އަންޑޭ) މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ މީޑިއާގައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޭދެވޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހީނަރުވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިންޑިއާގެ މީޑިއާގައި ގަދަވެފައިވަނީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދާދިފަހުން ސޮއި ކުރި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. އެކަމުގައި ދެ ގައުމުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ކުރިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.