ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރާނަމަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވަނިކޮށް ރާއްޖެ އަށް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި އެ އަމުރުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިވާ ކަމަށް ބުނެ، މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

"ޤައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަށް ލާޒިމުކުރާ ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި، ގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އިންޒާރު ދެމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެކަން އަންގަމެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ ގާނޫނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ސިފައިން ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު އިސްކުރުމަށް އެ ބަޔާނުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލި ހާލަތުގެ އަމުރު ނެރެފައިވާ އިރު ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތާއި އިތުރު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުއްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.