އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތެއް: "ހަގީގަތް އެނގެން ބޭނުން ނަމަ މަޝްވަރާ އަށް އާދޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އިންޑިއާ އިން ގޮވާލީ ހަގީގަތް ނެނގި ތިބެ ކަމަށާއި ހާލަތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ، އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދައުވަތު ދީފި އެވެ.


ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނަމުން ދަނީ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ބަޔާންތައް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި މި މަހުގެ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހުނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުތައް ހިސޯރުކޮށް، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަން ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާ އެރުވުމުންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ދަންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމްވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި މެމްބަރުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާއެއްގައި ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެ އެވެ. އެއީ 43 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބޭ ޖަލްސާއެއްގަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ބައެއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 43 މެމްބަރުން ނެތި ކުއްލި ގަރާރު ފާސްކުރި ކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ކުއްލި ހާލަތު މިހާރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ދެކެ އެވެ. މަޖިލީހުން ވަނީ އެކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދުމުން، އެ ކޯޓުން ވަނީ އެކަމުގައި އެ ކޯޓުން މަޖިލީހަށް ލަފައެއް ދެންދެން، ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރާ މެދު މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެ މިހާރު ދެކެމުން ދަނީ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އެއްބާރުލުން ދީ ރާއްޖޭގައި ސުލްހަމަސްލަސްކަން ގާއިމުކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި އެދިފައިވެ އެވެ.

"ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް، އިންޑިއާ ވެސް ހިމަނައިގެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ވީހާވެސް ގާތުން. އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ހުރިނަމަ، އެކަމަށް ބަލާނަން،" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން، ބަންދުގައި ތިބި ނުވަ މީހަކު މިނިވަންކުރުމަށާއި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ނުކޮށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކޯޓުގެ އަމުރުން ބައެއް ބާތިލްކޮށް ބައެއް ބައިތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، ކޯޓުގައި ދެން ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އަމުރު ނެރުއްވައިފަ އެވެ.