ޚަބަރު / ވެމްކޯ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

01 މާޗް 2018

11 comments
happy icon 84%

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވެމްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުރިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އައި އެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު އަލީ އާމިރެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިބްރާހީމެވެ. އަދި ވެމްކޯ އިން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު އެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އެއް މަސް ދުވަހު ވެމްކޯއާއެކު ފުރިހަމަ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް، މަގުތައް ކަހައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްތުން ވެމްކޯ އިން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

"ވެމްކޯ އިން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އާންމު ގޮތެއްގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން ލައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ކުނިކަހާ ސާފުކުރާ ގޮތަށެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން މިކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް، އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ސަރަޙަދެއްގެ މަގުތަކާއި އިޖްތިމާއީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާ ގޮތަށެވެ." ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

11 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 89%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސާފުތާހިރު ވަމާ

02 March 2018

މަގުތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނީ ރައްޔިތުން. އެކަކު ސާފުކުރާވަރަކަށް އަނެކަކު ކުނިއަޅަންޏާ އެކަން ހައްލެއް ނުވާނެ. ވެމްކޯއިން ރަނގަޅު މަގުމައްޗައްއެޅިފަ ހުންނަ ފަތް ކުނިކަހާނަގަން. އެކަމަކު ކުނިބުނި ގިނަވުން ހުއްޓުވޭނީ ރައްޔިތުން އެކަން ހުއްޓުމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުރިޔާ

02 March 2018

މިކަންވާނެބާ މިމީހުންނަށް މިހާރުވެސް އަހަރެމެންގެ ގޭގެ ކުނިކޮޅުވެސް މިމީހުންނާހަވާލުކުރިފަހުން އުކާލަންމިއަންނަނީ ދެދުވަހުންއެއްދުވަހު

The name is already taken The name is available. Register?

ޯހެޔޮ

02 March 2018

އަހަންނަށްހެޔޮ މިއުޅެވެނީ ނޭވާނުލެވޭފަދަ އޮޅުވާލުމެއްގެތެރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރު

02 March 2018

ޓެކުސްނަގަނީ އާންމު ވިޔަފާރިތަކުން އެކަމަކު އަތުން އަތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް، މިސަރުކާރު ހަމަ ރަނގަޅަށް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ، މިހާރު ނުކުރާކަމަކީ ޓެކުސްޓައިލްވިޔަފާރި އެކަނި، މިއީ ރައީސް ޔާމީނު އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ހުރެގެން ފެށިކަމެއް މިހާރު ރައީސް ކަމުގައި ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް ކުރަނީ، ދެން މިހުރިހައި ކުންފުނިތަކެއް މިނެރެނީ ދިވެހި އާންމު ވިޔަފާރިތަކާއި ވާދަކުރަން، ދެން ވިސްނާ ޕްރައިވަޓް ސެކްޓަރަށްވާނެގޮތް އަދި އާންމުންގެ ޖީބަށްވާނެގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ބައިރޯ

01 March 2018

ވެގޭފެހޭ ކިތައްމެހެއިޔަސް ރަންގަޅަ

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޒްލާ

01 March 2018

މާލޭގެ މަގުތައް ވަރަށް މުޑުދާރު

The name is already taken The name is available. Register?

ނެތީމޭ

01 March 2018

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މިކަން ވެސް އޭނާ ދިނީ އޭނާގެ ޕާރޓީގެ މެމްބަރުންނަށޭ މިހާރު ލާމު އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އޭނާ މަޖްލީސް މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަން ޚަރަދު ކުރީ އެފައިސާ ގަނޑޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަ ބްލޯ

01 March 2018

ޝުކުރިއްޔާ ހަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ ގައުމު.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރުސް

01 March 2018

ދެން އެހެން ރަށްރަށޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޑާޑާޑާޑާޑާ

01 March 2018

އެކަން އޮންނާނީ ރައްޔިތުން ނުކުމު ހަމަ މިހާރުވެސް ކުރާ ގޮތަށް ކުރުން، ދެން އޮންނާނީ ވޯޓުލުން އެނިމުނީ، ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ބީރައްޓެހިންވީމަ މާގިނަ ކަންކަމެއް ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ، ވޯޓުލާން ބުނީމަ ނުކުމެ މަމެންގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ލީމަ ނިމުނީ، އެހެން އެވެސް މީހަކަށް ވޯޓުލައިގެން ނުވާނެ، މީމިކަން އޮންނަން ޖެހޭނެ ގޮތް އިތުރު އެއްވެސް ބަދަލެއް މިކަމުގަ އޮވެގެން ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު2

02 March 2018

އެހެންރައްތަކުގެ ކައުންސިލުންވެސް ކަންކަމުގައި ދިވެހިން ބޭނުންކުރޭ! ވަޒީފާ "ގަނޑެއް" ނުއޮންނަ ރައްރަށުގަވެސް ކުނިއުކަން ނުވަތަ އެއްޗެތި ޑުރައިވްކުރަންވެސް ބޭނުން ކުރަނީ ބިދޭސީން... ގައުމުދެކެ ލޯބިވަންނާ ގައުމުން ފައިސާ ބޭރުވިދިޔަނުދީ!ޕލޒް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!