ޚަބަރު / ބިން ހިއްކުން

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފް ތައްޔާރު

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ބައުންޑްރީ ވޯލް އަޅާފައި. - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ރޭ އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 11 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކަނީ، އެ އަތޮޅު ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް 21 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ފަހު އެވެ.

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އާރިފް "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ މަހާ ޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުގެ ވަށައިގެން 70 ޕަސަންޓުގެ ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ފެށިގެން އުތުރާ ހަމަ އަށް 7-10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހާ ޖައްރާފް ފުނަދޫ ބިން ހިއްކުމަށް ފަހު، ކޮމަންޑޫ އަށް ދަތުރު ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

އާބާދީގައި 1200 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ކޮމަންޑޫއަކީ ހަތް ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ.

އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި 50 ފްލެޓް އެޅުމެވެ. އަދި ހިއްކި ސަރަހައްދަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ކަމަށް ވެސް އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި. އެހެންވެ، ރަށުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަކުވާ ކުރޭ،" އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

އާރިފް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުން، ރަށުގެ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ލޮނު މަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ގެސްޓް ހައުސްގެ ހިންގުމާއި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދޮރު އެ މީހުންނަށް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިން ނުކުރެވި ހުރީ ރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައި ހުރީމަ. އެކަހަލަ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް،" އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ދުވަސް ތެރޭގަ އެވެ. އަދި ރަށުގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުނަދޫގެ ބިން ހިއްކާ ނިންމައިލި އިރު، އެމްޓީސީސީން މިހާރު ކުރަނީ ބިންގަނޑު އެއްވަރުކޮށް، ހިއްކި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ވަށައިގެން ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި އިރު، އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 38 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 82%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 16%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަ މިއު މަ

04 April 2018

އެންމެ 7 ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް؟ ދެން ކީއްކުރަން ތި 10 ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ ފަޅެއް އޮތް ރަށެއް ހިއްކާކަށްވީ، ތިއީ ދިރިއުޅުމެއް އޮތް ތަނެއް ނޫނެއްނު ތިވަރުން

The name is already taken The name is available. Register?

އަސްލުހާލަތު

04 April 2018

މަހާ ޖައްރާފަށް 10 ދުވަހުން 10 ހެކްޓަރު ހިއްކިއްޖެއްޔާ ހުޅަގުން އިރުއަރާނެ.. މާލޭ މަޖީދީމަގުގަ އެކޮޅުކޮޅުން މަ ހިނގާނަން.. ކުޅުދުއްފުށީގަ 15 ހެކްޓަރ 2 މަހާ ބައިން ފުނަދޫގަ 21 ހެކްޓަރ 3 މަހުން..އެހެންވީމަ 10 ހެކްޓަރު އެންމެ އަވަހަށްވެސް ވާނި 25 ނޫނީ 30 ދުވަހުން.. ތިޔައީ މިނީޖައްރާފެކެ

The name is already taken The name is available. Register?

އެއްފަސް

04 April 2018

ކޮބާހޭ ބޭނުމަކީ އެންމެ 1200 މީހުން އުޅޭ ކުޑަކުޑަރަށެގެ ބިން ބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން ހިއްކާފަ ފުލެޓު އެޅުމުގެ؟ އެއްފަސްކުރެވެން އޮތް ރަށެއްވެސް ނޫން.. ފުނަދޫއަށް ނޫނީ އެއްފަސްކުރެވެން އޮތް ރަށަކަށް ބަދަލުކުރިއްޔާ މާ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

04 April 2018

ފުނަދޫ މީހުންގެ ހިޔާލުގައި އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އަތޮޅު އެންމެން ފުނަދުއަށް ބަރޯސާކޮށް އަޅުވެތިކުރުވުމުގެ ވިސްނުން. މިހާރުވެސް އަތޮޅު އެންމެން ދެކޮޅުހަދަނިކޮށް އެއަރޕޯޓް ޖަހައިގަނެގެން އުޅޭ ބައެއްތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްޤުބަސް.

04 April 2018

އެހެންނޭ ޤައުމު ހިންގޭނީ އެއްފަސްކުރެވެން އޮތް ތަންތަނަށް އެއްފަސްކޮށްގެން 200 ރަށުގަ 2 ބޯ ބައިތިއްބައިގެން ނުކުރެވޭނެ.. ށ.ގަ ވަސީލަތްތައް ހުރި އެއްފަސް ކުރެވެން އޮތް ރަށަކީ ފުނަދޫ.. ފުނަދޫއަށް އަނއނަން ލައިކް ނުވަންޏާ އެއްފަސްކުރެވޭ އެހެން ތަނަކަށް އެންމެނ ް ޖަމާކޮށްގެންވެސް ބޭކާރު ހަރަދުތައް ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

04 April 2018

ހައްޤުބަސް ތިއުޅެނީ އޮޅިގެން. ފުނަދުއަކީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ޓެސްޓްކޮށް ފޭލްވެފައޮތްތަނެއް. އެކިރަށްރަށުން މީހުން ގެންގޮސްގެން ދެރަށެއްގެ މީހަކަށް އަނގައިން ނުބުނެވޭ. އެއްމަގަކުން ނުހިނގޭ. ޒުވާބުކޮށް ތުންދަމައިގެން އުޅެނީ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓް ދޭއިރުވެސް ބަލަނީ އެމީހެއްގެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކެނޑިޑޭޓަށޭ ބުނާތީ އަޑުއިވޭ. ފަންސާސް އަހަރުންވެސް އެކެއްނުލެވި. ށ.އަތޮޅުގައިއޮތް އެއްފަސްކުރަންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ރަށަކީ މިލަންދޫ. އަތޮޅުގައިއޮތް އެންމެ ބިންބޮޑު ރަށަކީ މިލަންދޫ. ހިއްކާނެ ފަޅެއްވެސް އޮވޭ. ބޮޑު އާބާދީއަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައްވެސް ހުރީ އެަތނުގައި. އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް ސްކޫލްވެސް ހުރީ މިލަންދޫގައި. އަނެއްކާ މިލަންދޫ މީހުންނަކީ ފުނަދޫ މީހުންކަހަލަ ހިތްނުބައި ބައެއް ނޫން. މީހުންނާގުޅޭ ހިތްހެޔޮބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފޫހި

04 April 2018

ހިއްކަނީ 10 ހެކުޓަރޯ. ރަށުގައި މިހާރު އޮތީވެސް 7 ހެކްޓަރުވަރުގެ ކުޑަ ބިންކޮޅެއް. ދެން ހިއްކަންޏާ 50 ހެކްޓަރުވަރު ހިއްކާލާފަ ފްލެޓްނުދީ ބިންދީގެން އަތޮޅުތެރޭގައި މީހުން ގެންގުޅެބަލަ. ކޮން ފްލެޓެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތިމަތު

04 April 2018

ފުނަދޫގަ 46 ހެކްޓްރުގެ ބިން ހިއްކި. އަދި ބުނެލަން ކޮމަންޑޫގަ ތިބުނި ވަރާ ގާތަށްވެސް މީހުން ދިރިނޫޅެ، މިހާރު ރަށުގަ އުޅެނީ 600 އެއްހާ މީހުން. މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން މަސްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަސް އާބާދީ އެއްކޮށް އެއޮތީ މާލޭގަ ވަޒަންވެރިވެފަ

The name is already taken The name is available. Register?

04 April 2018

ދޮގުހަދަންނޫޅޭ. ފުނަދޫގައި ހިއްކީ ތޭވިސް ހެކްޓަރުގެ ބިން. އެއީ އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާވަރު. ފުނަދުއަކީވެސް މިހާރު ބިންފުރިފައޮތްތަނެއް. އަނެއްކާ ކަލޭމެން މޮޔަކަމުން އެއަރޕޯޓް ތިހަދަނީ ރަށުގެ ބޮޑުފަޅުގެ ބޭނުން މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ނުހިފޭނެގޮތަށް. މިހާރު ތިހަދާގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ހަދައިފިނަމަ ދެން ފުނަދޫގެ ބިންބޮޑެއް ނުކުރެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝީއޒްިޝީ

04 April 2018

ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފެނޭހޭ....

04 April 2018

ފެނޭތޭ އަކީ ކޯޗެއް...... އަހަރެމެން ކިޔައި އުޅެނީ....ފެނޭހޭ.... ފެނޭތޭ އެއް ނޫން...

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުބެ

04 April 2018

މަހާ ޖައްރާފުގަ ދިވެހީން ގެ ކިތައް މީހުން މަސައްކަތް ކުރޭ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބެއް ދީބަލާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މޮަސޖދސދދދދދދދދދދދ

04 April 2018

36 ދިވެހިން 10 ބިދޭސިން

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

04 April 2018

ފިލީ އޮތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ގާރލް

04 April 2018

ކަމާވެގެންއުޅޭ މީހުނަށް ކަން ކޮށްދޭނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަބ

04 April 2018

މީ ތެދު ހަބަރެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

މީމު ޒަވިޔަނި

04 April 2018

މުޅި ރާއްޖެ އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީނު ތި މަހާ ޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެން؟ އޭރުން ޕާޓީ ކުދިންކޮޅު ތިބޭނެ އަތް ޖަހަން. ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވެށި ތި ހަލާކުކޮށްލަނީ. އޭގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454