ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


އެއިން ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމީ އެ ކޮމިޝަންގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ގއ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ނަޖީބާއި ވ. ފެލިދޫ ވިނަރެސް، އިސްމާއިލް ރަޝީދެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދާއި ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާ މުޝްތަރީގޭ، ހަފީޒާ އަބްދުއްސައްތާރެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާ އެކު މަހަކު 48،000ރ. ލިބޭއިރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭނީ މަހަކު 46،000ރ. އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން ނިންމިއިރު، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ތިން މަގާމެއް ވަނީ ހުސްވެފަ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ.