ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލުތަކަށް އިންތިޚާބުން ޖަވާބު ލިބޭނެ: އިބޫ

އޭނާ އާއި އެމްޑީޕީ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ކުރިމަތި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ރަސްމީކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ އިންތިޚާބަށް އިބޫ އާއި އެމްޑީޕީން ނުކުންނައިރު، ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސުވާލުތަކެއް ފެންމަތި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން، އިބޫ އަށާއި އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލުތައް:

- ރާއްޖޭގެ ހަރު މުދާ ނުވިއްކާނެ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭންޖެހޭ.

- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލީ ކީއްވެތޯ އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ކުޑަވި މައްސަލަ.

- އިސްލާމީ އުސޫލު ކިހާ ވަރުގަދަކޮށް ހިންގިދާނެތޯ؟

- މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެތޯ؟

- އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތައް ނުބެލި ސަބަބު.

- އެމްޑީޕީގެ ނުފޫޒާ އެކު ފެބްރުއަރީ 1 ގެ އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ސަބަބު.

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑާލި ސަބަބު.

- ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދޭ ސަބަބު.

ކޯޓުތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން.

* މި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް ވެސް އެމްޑީޕީ ނުވަތަ އިބޫ ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި.

ބ. އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށެއްގައި އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކުރިމަތި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބާ ގުޅޭ ގޮތުން "މިހާރު" ން ސުވާލު ކުރުމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލުތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖަވާބު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ މި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާއި ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކަންތައް ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި، އެ ސުވާލުތަކަށް [ރައީސް ޔާމީނަށް] ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބޫ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ދޭ ޖަވާބު އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

"[ރައީސް ޔާމީން] މަޑުކޮށްލައްވައިގެން ހުންނެވުން އޭގައި ރަނގަޅު ވާނީ. އޭރުން ރައްޔިތުން އެ ދޭ ޖަވާބު އެމަނިކުފާނު ގަބޫލު ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެމަނިކުފާނު ކައިރިން އެދޭ ކަމެއް،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.