ޚަބަރު / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ބޭބެއަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހަކު ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިއެއް ނުވާނެ: އިންތި

އަމިއްލަ ބޭބެއަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހަކު ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ކެންދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ޖަލްސާގައި އިން އާންމު މީހަކު އޭނާއާ ސުވާލުކުރީ "އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަ ބޭބޭފުޅު ކޮބާތޯ؟" އެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ބޭބެއާ ދޭތެރޭ އޯގާތެރިނުވި މީހަކު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އޯގާތެރިވާނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Maumoon ah Raess yamin ge ihulaastheri kameh neiy: Vakeel

Maumoon ah Raess yamin ge ihulaastheri kameh neiy: Vakeel

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

މައުމޫން އަށް ރައީސް ޔާމީންގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވުން-

"އަމިއްލަ ބޭބޭފުޅާ މެދުގައި މިހާ ނުހައްގު. މިހާ ގޮތް ކުޑަ. އަނިޔާވެރިވި މީހަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް މީނާ ކަމޭހިތާނެ ނުވަތަ އިހުސާންތެރި ވާނެތޯ؟ ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ވެސް ކޮށްގެންވާނެ" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭ ރޭ ރައީސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ކަމަށާއި 83 އަހަރުގެ ރައީސް މައުމޫން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވަނިކޮށް ދޫނިދޫ ޖަލުން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ކަމަށް ވެސް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކެމްޕެއިނަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ވާދަވެރިން ޖަލަށް ލުމަށް ފަހުގައި ބާއްވަން އުޅެނީ މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ އިންގިލާބެއް. އެ އިންގިލާބު އިންސާފުވެރި ވިޔަސް ނުވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކުރާނަން. އަދި އެ އިންގިލާބުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުކުރާނަން،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތި އެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ވައްކަން ނޫން ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިޔާނާތްތަކުގެ ތުހުމަތުތަކެއް އިންތި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ބޭރުގެ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިންތި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް އިސްލާހު ކުރަން ގޮވާލުމުން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައިވާ އިރު ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ކޮމަންވެލްތުގެ ސްކޮލާޝިޕްތަކުން ކިޔެވި ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އިސް މަގާމުތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ޖަމިއްޔާއާ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން އެތައް ދިވެހިންނަކަށް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ "ޖަރީމާއެއް" ހިންގުމަށް ފަހު އެކަން ފޮރުވަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީ އުރަ ބަހަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 443 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 98%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޥަސް

13 September 2018

މީގެ މަޖާކަމަކީ އާއިލާ އާއި އަވައްޓަރިން ނޯޖަހާ މީހަކަށް ރާއްޖެތެރޭގަ މާދުރުގައި ހުންނަމީހާ ޔޭސް ޖަހާކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތުން ވަކީލު

02 September 2018

ޤާނޫނީ ރޮނގުން ކިޔަވައިގެން ހުރި ޤާނޫނުގެ އުޑެއް ބުޑެއް ނުދަންނަ މީހެއް މިނޫނީ މަ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން...ކުރިން ކިޔާ ނަމުން ކިޔާބަލަ ..ކޮންބޭބެ އެކޭ މިހާރު ތިކިޔަނީި....މިމީހުންގެ ލަދެއް ހަމަ ނުހުންނަނީތަ...ބޯހަލާކު

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު687

01 September 2018

ޢަދުލުވެރިކަމަކީ ނަޝީދުވިޔަސް މައުމޫނުވިޔަސް ޤާސިމްވިޔަސް ކުށެއްކުރީމަ އަދަބުދިނުން! ޔަމީނުގެ ބޭބެއަށްވީމަ ކުށުގެ އަދަބު ނުލިބި މަގޭ ބޭބެވާމަ ޖަލުގަ! ކޮބާ އިންސާފަކީ! އިންތިމެން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ އެމްޑީޕީ ކުދިން ލައްވާ ތަޅަން ހުޅުޖަހަން ދެން އެކުދިން ބަންދުކުރީމަ އަޅައެއްނުލާނެ! އެކަމު ނަޝީދުއާއި އޭނަގެ އާއިލާ މީހުން ކޮންމެސް ގޮތަކުން ނެރެ ގައުމުން ބޭރުކުރާނެ! އަހަރުން ބޭނުމީ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ޢަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ވެރިޔެއް! އެމީހަކީ ޔާމީން!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުއްބުލް ވަތަން

01 September 2018

ބޭބެ އައްވުރެ ޤައުމު ބޮޑޭ އިންތީ، ކަލޭމެންގެ މައްސަލަ އަކީތިޔޭ، ރޫޙާނީ ލީޑަރައްވުރެ ޤައުމު ކުޑަ ކަލޭމެންނައް!

The name is already taken The name is available. Register?

ދަތްނެތްކުއްޖާ

01 September 2018

އިންތިއެވެ. ﷲގެ ރަޙުމަތުން މިކަން މަމެން ރައްޔިތުން ނުކުމެ މޫސަބެ ބުނާހެން އެއްލަކިން މިކަން ނިންމާނަމެވެ. އިންތިމެން ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހުރި ކުނި ތައް ހޮވާލާ އެ ކުނިތައް އުކާލަން ތައްޔާރުވާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

falaku ain

01 September 2018

ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްގީ އައީމާ ކޮންމެހެން ވެރިމީހާގެ އަނިޔާވެރިކަމެއް ނުވަތަ ހިތްހެޔޮކަމެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ. އަނިޔާވެރިޔަކު ހުރެގެންވެސް ތަރައްގީވީމާ މަމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއްނެތް. ދަރަނިވެރިވެގެންވެސް މައުޅޭއިރު ފަސޭހަވެއްޖެއްޔާ ނިމުނީ. މަރުވެގެން މަދާފަހުން ދަރިން ޙާލުގާ އުޅުނަސް މަށަށް ވަރިހަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރުކަލޯ

01 September 2018

ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީސްކުރައްވަނީ "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ފާތިމަތުގެފާނު ވައްކަން ކުރިނަމަވެސް އެކަމަނާގެ އަތްޕުޅު ކަނޑުއްވާހުށީމޭ" .... ދެން ނެތެއްނޫންތޯ ބޭބޭފުޅޭކިޔޭކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަހަ

01 September 2018

300 ކުއްވެރިން ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ވޯޓު ލިބޭނެކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރަފި

01 September 2018

ބޭބެއެއް ކާފައެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް! މި ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެން އެކުގައި އަތާއި އަތް ގުޅާލައި ރައްޔިތުންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫއަށް ވޯޓް އަޅަމާ ހިންގަވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަންނަނީ ހިނި

01 September 2018

ބަލަ އޭނަ ޖަލުގަ އޮތުމަކީ ތިޔަ ރީނދޫ ޕާޓީ އެންމެ ބޭނުންވި އަދި ބޭނުންވާ ގޮތް. މިހާރު މާ ނޫން ކަމަށް ހެދިގެން ސޮބު ސްޓޯރީ ޖައްސަނީ ތިޔަ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްލާ

31 August 2018

ޔާމީނަކަށް ނޯންނާނެ ބޭބެ އެއް ދަރިޔެއް ރައްޓެއސެއް ރަހުމަތްތެރިއެއް .ކުށެއްކޮށްފިނަމަ ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު އެންމެންގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަފާ

01 September 2018

އެހާ ތެދުވެރި ބޭފުޅެއްނަމަ ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ވަދެފަހުރި ހަލާލު ނޫން ފައިސާގެ މައްސަލާއިގަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ނޫންތޯ . ގޯނި ގޯނީގަ ފައިސާ އުފުލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުނީ ކީއްވެތޯ.؟ ޙަޤީގަތަކީ ، ރައީސް އަކީ ވަކިމީހަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޝަރީއަތް އިންސާފުން ކަންތައްކޮށްދޭ ބެފުޅުއްނޫނޭ. މިހާރު ޖަލުގަ ތިއްބެވި ސީޔާސީ ހައްޔަރީންނަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަ އަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްް ޖަލަށްލާފަ ތިބި ބައެއް ނޫން. އެމީހުންގެ ސަބަބުން ސިޔާސީގޮތުން ރައީސްއަށް ނުރައްކާވެދާނެހެން ހީވާތީ ފަޓާސްބަރިއެއްހެން ޝަރީޢަތްކޮށްފަ ޖަލަށްލީ. ގިނަބަޔަކު އެއްބަސްވާނެ ޙަޤީޤަތެއް. ބަޔަކަށް އިންސާފޭ ހީވިޔަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަހަ

01 September 2018

އެހެންވީމަ އެހުންނަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުދިންގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ދޫކޮށްލަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454