ޕީޕީއެމުން ބުނަނީ 30،000 ކަމަށް، އިދިކޮޅަށް ފެނުނީ 3،000 މީހުން!

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި، އެ ބައެއްގެ "ހަގީގީ ސައިޒު" ދައްކައިލުމަކީ ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ؛ ޚާއްސަކޮށް ކެމްޕޭންގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ދިމާކޮށް، މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި މިކަން ބޮޑެވެ. މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދެ ހަފުތާ އަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި "ބްރިޖު ސަޅި" ޖަލްސާ އިން އެކަން މިއޮތީ ފަށައިފަ އެވެ.


އެ ޖަލްސާގައި، ބައިވެރިވި މީހުންގެ އަދަދާ މެދު ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވެސް އަންދާޒާތަކެއް ކޮށް، ހިސާބުތަކެއް ޖަހައިފި އެވެ. އަދި އެ އަންދާޒާ އިން ވޯޓުގެ އަދަދުތަކެއް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

ޕީޕީއެމުން ބުނިގޮތުގައި، އަލިމަސްކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރައިލި އެ ޖަލްސާގައި 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު އޮތް މިންވަރު އިދިކޮޅަށް ދައްކާލައި، ޕީޕީއެމުން ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އެ ޕާޓީން ބުނީ އެއްވެސް ރަށަކުން މީހަކު ނުގެނެސް ހަމައެކަނި މާލެ އިން ނުކުތް އަދަދާ މެދު އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، މާލޭގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 47،000 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެތެރެއިން 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަން ޔަގީންވާ މަންޒަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ޕޯޑިއަމްގައި ހުއްޓިގެން ބަލާލީމަ އެ އަދަދަށް [30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ] މީހުން ތިބި ތަން ފެނޭ،" ރޭގެ ޖަލްސާގައި ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީހުން ހާޒިރުވި އަދަދަށް ގޮނޑި ނުޖެހި ބައެއް މީހުން ކޮޅަށް ތިބެން ޖެހުމުން އޭނާ މާފަށް ވެސް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އެކަމަކު، ޕީޕީއެމުން ދައްކާލި "ބިޔަ ލަޝްކަރު" ގުނާލިއިރު، އިދިކޮޅަށް ފެނުނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 މީހުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އަދަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް.

އަބްދުއްރަހީމްގެ އެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވި، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ 3،000 ހަމަކުރީ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން ޖަލްސާ އަށް ގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު، ރަށްރަށުން މީހުން ނުގެންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުންޏަސް، އެކި ރަށްތަކުން މީހުން ގެނައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ޖަލްސާގެ ހަގީގީ ސައިޒު 3،000 އަށް ވުރެ ވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ދެކެ އެވެ.

ޔަގީންވާ ކަމަކީ، މި ދެބައި މީހުން ވެސް ބުނާ އަދަދުތަކުގައި ވެސް ސައްހަ ކަމެއް ނެތެވެ. ހިސާބު ޖަހާފައި މިވަނީ، އެ ބަޔަކަށް މޮޅުވާނެ ގޮތަށެވެ.

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ މިފަދަ ސިޔާސީ ޖަލްސާތަކަށް ގޮނޑި ދޫކުރާ އަދި ގޮނޑި ޖަހައިދޭ މީހުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، އެތަނުގައި އެންމެ ގިނައިން ވެސް އެއްފަހަރާ ޖެހޭނީ 3،000 ގޮނޑި އެވެ. އަދި އެއީ 30،000 މީހުން އެއްފަހަރާ ޖަމާވެ، ތިބެވޭ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ޔަގީން ކުރެވެ އެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވެސް އެއްފަހަރާ ވަދެވެނީ 12،000 މީހުންނަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގެ ތައްޔާރީތަކުގައި އުޅުނު ބައެއް މީހުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލިއެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ޖަލްސާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 ގޮނޑި ޖެހި އެވެ. ކޮޅަށް ތިބެން ޖެހުނު މީހުންނާ އެކު ގާތްގަނޑަކަށް 12،000 މީހުން ހާޒިރުވި ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ލަފާކުރެ އެވެ.

ދެން އޮތީ މިރޭގެ ޖަލްސާ އެވެ؛ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މާލެ އިން ބިމެއް މިދިނީ ތިން އަހަރަށް ފަހު އެވެ. އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ތާއީދު ހޯދަން ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން، ހަތަރު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާގައި، ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ތިބި ރައްޔިތުންގެ ހަގީގީ އަދަދު ދައްކާލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނެ އެވެ.

މި ޖަލްސާ އަށް ފަހު، ދެބައި މީހުންނަށް ތާއީދު އޮތް މިންވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ހިސާބުތަކެއް އަންނާނެ އެވެ. "ހަގީގީ ސައިޒު" ފެންނާނީ އޭރަށެވެ.