ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތާއީދު އިބޫއަށް

ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ތާއީދު ވެސް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އޮތް ކަން މިރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ.


އެ ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތާއީދު އިބޫ އަށް އޮތްކަން ހާމަކުރީ، އޭނާއާ އެކު މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫއަށް ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި ސްޓާފުން ތާއީދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިބޫއާ އެކު މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކު، އިބޫއާ އެކު މިރޭ ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.

ށ. އާއި ނ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރަށް ފަހު، އިބޫ މިރޭ ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގެން ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އިބޫއާ އެކު، އެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ފޮޓޯތައް އެމްޑީޕީން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

"އެ މީހުން އިބޫ އަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމީ، ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެދޭތީ. އަދި ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ސްޓާފުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓާ އެކު ވާ ކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،" ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންތަކެއް އިބޫ އަށް ތާއީދުކުރި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ބުންޏެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ 20 ޓީޗަރަކު ވެސް ވަނީ އިބޫއާ މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބައްދަލުކޮށް، އޭނާ އަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

އިސްކަންދަރާއި ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތާއީދު އިބޫއަށް އޮތްކަން ހާމަކުރިއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އިބޫއާ އެކު މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ރެހެންދި ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކު، އިބޫއާ އެކު މިރޭ ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.

ދިއްދޫގައި މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވެވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އިބޫ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުރަ އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނަށް ލިބެނީ އެންމެ އެކަށޭނަ މުސާރަ ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އިތުރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ހިލޭ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދު ވެސް އިބޫ ވަނީ ވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ކަން ކަމެވެ.