ހުޅުމާލޭ ފްލެޓަކުން ފުންމާލަން އުޅުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުންނަ އަންހެނަކު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ފުންމާލަން އުޅެނިކޮށް ސިފައިން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.


މިއަދު ހެނދުނު 8 ޖަހާކަން ހާއިރު އެ އަންހެން މީހާ ފެނުނީ "ޗައިނާ ފްލެޓް"އެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރީގެ ކުޑަ ދޮރު މަތިން ބޭރަށް އިންނަ ޝީޓު މަތީގައި އިށީނދެ އިންދަ އެވެ. އިމާރާތުގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ދިރިއުޅޭ އެ އަންހެން މީހާ އެތަނަށް ފޭބީ އޭނާ އުޅޭ އެޕާޓްމަންޓުގެ ކުޑަ ދޮރުންނެވެ.

ލިބިފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ އިށީނދެ އިދެ ބާރަށް ދައްކަމުން ދިޔައީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ދެއްކީ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ނަމަވެސް އެ ކިޔާ އެއްޗެއް ވީޑިއޯ އިން ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ މީހަކު އިމާރާތަކުން ފުންމާލަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ އެކު އެތަނަށް އެ މީހާ ސަލާމަތްކުރީ 8:40 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ މީހާ ސަލާމަތްކުރީ ހަރުގަނޑެއް ބަހައްޓައިގެން، ކުޑަދޮރާ ހިސާބަށް އަރައިގެންނެވެ.

ހަރުގަނޑުން އަރައި، އެ އަންހެން މީހާ ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ކުޑަދޮރުން އެތެރެއަށް ވެއްދީ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.