ހުވާ ކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށޭ ބުނާކަށް ނޭދެން: އިބޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނާ ދިމާލަށް ބުނާނެ ޖާގަ ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިބޫ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު، އެމަނިކުފާނާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުވާ ކުރައްވާނެ ދުވަހަކާ މެދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިޔާލު ތަފާތުވެފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިބޫ ހުވާ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގަ އެވެ. އެކަމަކު، ޕީޕީއެމުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގަ އެވެ.

އިބޫ ހުވާ ކުރައްވާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން މިއަދު ވަނީ ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އިބޫ ހުވާ ކުރައްވާނެ ދުވަހަކާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާތީ ރިޔާސަތުން ވަނީ ހުވާ ކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓަކަށް ދާން ނިންމައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެއްޗެއް ދެންނެވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީވެ، ހުވާ ކުރައްވާނެ ދުވަހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން އިބޫ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފަ އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ހުވާ ކުރާނެ ދުވަހަކާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާއިރު، މިފަދަ ކަމެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއް ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމަން ވާނީ ސާފު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާ ވެސް ރަނގަޅަކަށް ވާހަކަ ދެކެވި އެންމެން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއް ހޯދޭތޯ ބެލުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް ދަންނަވާކަށް ނެތިން، ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް އަޅުގަނޑު ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް،" މަޖިލީހުގައި 25 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ އެއްވެސް ޒަމާނެއްގައި މީގެ ފަހުން، އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މި ފެށޭ ދައުރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ އަޅުގަނޑު ކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށޭ ބުނާނެ ޖާގަ ދޭކަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ."

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި މައްސަލައިގައި ނިންމެން އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމަން ޖެހެ އެވެ. މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމިޔަސް، އެތައް ޒަމާނެއް ފަހުން، މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮސްގެން އެ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާ ތަން ދެކެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ހިތާމަކުރާނެ ދުވަސް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

"މަޖިލީހުގައި ގިނަ ދުވަހު އުޅެފިން. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއެއް ފަހުން، ގޮނޑި ދޫކޮށް ދާން އެބަޖެހޭ. އެ ދުވަސް ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ހިތާމަ ކުރާނެ ދުވަހަށް،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.