ޚަބަރު / ކުރީގެ އޭޖީ މުހައްމަދު އަނިލް

ބަންޑާރަ ނައިބު އަނިލްއަށް، މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުގެ ހަމަލާ!

ބަންޑާރަ ނައިބު އަނިލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ވަގުތުން އުވާލަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، މަޖިލީހުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ބަންޑާރަ ނައިބެވެ. އަދި އެ އެދުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ، އެކަމާ ގުޅޭ އެހެން އެއްވެސް ބައެއްގެ އަޑު އެހުމެއް ނެތި، ޖުލައި 13، 2017 ގަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް ހަދަން މަޖިލީހަށް ލާޒިމް ވެސް ކުރި އެވެ.

ނަމަވެސް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިތާ ދޮޅު މަސް ފަހުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވަނީ ގާނޫނު އުވައިލަން ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. އަދި ރިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ޕީޕީއެމް އަދި އެމްޑީއޭގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ގެންނަން މެންބަރުންނަށް މަޖުބޫރުވީ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އަނިލް "ވަގަށް" ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވައި ނެރުނު ހުކުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައްވަން އަނިލް ކުރެއްވި އެ މަސައްކަތް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބަންޑާރަ ނައިބު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަން އެއީ އަޅުގަނޑު ހިިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންވެ މަޖިލީހަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން ޖެހޭނެ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ހެދި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަނިލްއާ ސުވާލު ކުރެވެން ޖެހޭނެ އެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބު އަމިއްލައަށް އަމުރާ މެދު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން މުޅި ގައުމު ލަދުގަންނަވާލައި މަޖިލިސް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ހައްގު ވެސް މެންބަރުންނަށް ގެއްލުވާލި ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާ އެކު ސޮއިކުރެއްވުމާ އެކު އަނިލް އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަރަށް ދިގު މަޝްވަރާތަކެއް، އޭރުގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ކުރެއްވި ކަމަށް އޭރު އަޑުއެރި އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވެސް އެދުސްވަރު ވަރަށް ގިނައިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގެން އުޅުއްވި ކަމަށް، އަޑު ފެތުރުނެވެ.

އޭރު އިދިކޮޅުން ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ހުކުމެއް ހޯދަން އުޅެނީ ކަމަށެވެ. ޖުލައި 13 ގައި ނެރުނު ހުކުމާ އެކު ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް، މިހާރު އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަހުންނެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ އޮންނަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކަށް އެއްވެސް ޖާގަ ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ބަދަލު ގެންނަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބޭނުންވާ އިސްލާހު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުން ބަހެއް ބުނީމަ މަޖިލީހުން ވަކިވާން ޖެހޭނީ. އެގޮތަށް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭނީ. ޕާޓީއަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިގެން ނުވާނެ،" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ބާތިލް ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގާނޫނު މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރީ "ކުޅެވުނު ތަމްސީލެއް" ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގާނޫނު ފާސްކުރީ ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެމްބަރުން ވެސް ނެތި އެވެ. ގާސިމް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި އެ ގާނޫނު ފާސްވާނީ މަދުވެގެން 43 މެމްބަރުން، ވޯޓު ނަގާއިރު ތިއްބަވައިގެންނެވެ.

"މި ގާނޫނަކީ އުވާލަން ޖެހޭ ގާނޫނެއް. ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން މެނުވީ ދެން އެކަން ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، "ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން" ބޭނުންވާ ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ދުވަހު ވިދާޅުވި ކަމަށް އިލްހާމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްދަވަނީ ގޯހެއް ކަމަށާއި ގާނޫނުއަސާސީގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށް ލަފާ ދެއްވުމުން، ރައީސް ޔާމީން އެކަމާ ދެކޮޅުހެއްދެވި ކަމަށް ވެސް އިލްހާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން، މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން "އަތްތިލަ ބަޑި" ވެސް ޖެއްސެވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލަން އުޅުނީމަ، އެންމެ ފަހުން [ރައީސް] ޔާމީންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ. މިއީ ނޫންތޯ ރިއަލިޓީއަކީ؟ ނާދެވޭނެ [ރައީސް ޔާމީނަކަށް] ވެރިކަމަކަށް،" އިލްހާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ނެތް ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނައިގެން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ ޝަރުތު އެއްވެސް މީހަކަށް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެފަދަ "ޑިސިޕްލިނެއް" އޮތުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހޮވޭ ޕާޓީއެއްގައި "ކޮޅު ބަދަލުނުކޮށް" ތިބެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުން ކަމަށާއި އެކަން ނުކޮށް، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަށް ދެމިނޯވެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ އޭނާ ވެސް ގޮވާލެއްވީ މިހާރު އޮތް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވައިލާށެވެ.

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވައިލުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެ ގާނޫނުގައި ދިފާއުގައި ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ. އެ މެމްބަރުން ގަބޫލު ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ ރާއްޖޭގައި ކޮންމެހެން އޮންނަން ލާޒިމް ގާނޫނެކެވެ.

17 ކޮމެންޓް, 42 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 74%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 21%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުހުންމަދު

02 November 2018

އެންމެފުރަތަމަ ކުރަންވީކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހަދާމަޖްލިސްއަށް އަސާސީ ތަޢްލީމްވެސް ނޭނގޭވަރުމީހުންނަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދޮރު ބަންދުކުރަންވީ. ގަޔަށްރީތިހެދުމެއްލާފައި ރީތިޓައްޔެއް އަޅުއްވާފައި ދެންނެވިހައި އައުގުރާނެއެއްގޮވަންފަރިތަވުމުން ޢިއްޒަތްތެރިމަނިކުފާނަކަށްވާންއޮތްފުރުސަތުވަގުތުން ކެންސަލްކުރަންވީ. ހަދާޤާނޫނެއް ގަޑިއެއްގެ ފަހުން ދެކޮޅުނުޖެހިގެންތިއުޅެނީ އެކަމަށްޤާބިލްމީހުން އަހުލުވެރިވެފައި ނެތީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭކެނޑޭ

01 November 2018

މިއީ ކޮންވައްތަރު ބަންޑާރަ ނައިބެއް. ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރާލާފައި ރައްޔިތުން ނަށް ޙަރާންކޯރުވެ މިހާރު ރާއްޖެ ދޫކޮއްދާން ތައްޔާރުވާ ބަންޑާރަ ނައިބުން މަމެން ބޭނުންނުވޭ. މި ސޮރުގެ މައްސަލަ ވެސް ބެލެންޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިމޮކްރަސީ

01 November 2018

މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް ބޮޑު ތަނުން ޣައްދާރު ވެފައިވާ މީހެއް މީނަޔަށް އެކަމުގެ އދަބު ލިބެންޖެހޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އީމަން

01 November 2018

އިންސާފެއް އަދުލްއެއް ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތް މީހަކަށް ދައުލަތުގެ އިސްމަގާމަކަށް އައްޔަން ނުކުރަން ވީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު

01 November 2018

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގޮތުގައި އަނިލް އަކީ ބަންޑާރަ ނައިބެއްނޫން، ބަންޑާރަ އައިބެއް. ބަންޑާރަ ނައިބެއްގަ ހުންނަންވީ އެއްވެސް ސިފައެއްނެތް. މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ތައައްސަބުން އެއްކިބާވެ ހުރެ އެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދީމާހު

01 November 2018

އަނިލްއަކީވެސް ވަރަށް ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

01 November 2018

ކިޔަވައިގެން ހުއްޓަސް ހަމަ އާއި އިންސާފަށް ނުފެތުނީމަ ތަޢުލީމު އެދަނީ ބޭކާރު ވެގެން

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮޅިދާން

31 October 2018

ގާނޫނު ވެއްޔާއި މޮޑެ ގައުމުގެ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތް ހައިޖެކްކުރި އެންމެނާއި ޤާނޫނު އަރާހަމަކުރާތަން މިފެންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަކީނާއްތަ

31 October 2018

އަނިލްއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްއަކަށް ހުރެ އެއްމެ ގިނަރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގެއްލުވާލި އަދި ގާނޫނުއަސާސީ ގެ ބާރުކެޑުވި އެކެއް. ހައްގު އަދަބުދީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެއިން

31 October 2018

އޭޖީ އަނިލް ދެކެ ރުޅި އަންނަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނަކީ މެންބަރުން ފައިސާގެ ބޮޑެތި ޑީލްތައް ހެދުން ހުއްޓުވާ އެއްޗެއް ވީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454