ރައީސް، އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.


މިދިޔަ މަހުގެ 17 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ޚާއްސަ މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެވެ.

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރައީސް، އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމާ އެކު ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާގެ ވިސާގެ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބޭ އެއްބަސްވުމެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލްމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއީ އިންޑިއާއިން އެއްވެސް ގައުމަކާ ދޭތެރޭގައި ކުރެވޭނެ އެންމެ މިނިވަން އަދި އެންމެ ދީލަތި ވިސާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންނަށް މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ލިބޭ ވިސާގެ އެންމެ ބޮޑު ލުއިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

އާ ވިސާ އެއްބަސްވުމާ އެކު ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާތައް:

- - ޓޫރިޒަމާއި ބޭސްފަރުވާ އާއި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ލިބޭނެ. (ކޮންމެ ހަ މަހަކުން ގިނަވެގެން 90 ދުވަސް)

- ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު، ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ގައުމުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖެ ނައިސް މެޑިކަލް ވިސާ ހަމަޖެހޭނެ. އެ ހާލަތުގައި އެހީތެރިންނަށް ވެސް މެޑިކަލް ވިސާ ލިބޭނެ.

- ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ޖެހޭ މީހުން އެންމެ ގިނަ ވެގެން ހަ މަސް، ނުވަތަ ހާލަތަށް ބަލައި އެއް އަހަރާ ހަމައަށް އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރާނެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވިސާ ދޫކުރާނީ ދެ އެހީތެރިންނާ އެކު.

- އިންޑިއާގައި ކިޔަވަން ހުންނަ މުއްދަތަށް ނަމަ، މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ސްޓޫޑަންޓް ވިސާ ދޫކުރާނެ.

- އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، އެ ދަރިވަރެއްގެ ވިސާގެ މުއްދަތަށް މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާ ލިބޭނެ.

- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ނުވަތަ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ރިސާޗް ހެދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންގެ ކުދިން (18 އަހަރުން ދަށް ނަމަ) އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ވިސޭ ހަމަޖައްސައި ދޭނެ.

- އިންޑިއާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ބެލެނިވެރިންގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހާލަތަށް ބަލައި އެ މީހުންނަށް ވެސް ވިސާ ލިބޭނެ.

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް އަދި ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުުން އެކަމަށް އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށުގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ، ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ 200 ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން ހޯދުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އޭގެ ތެރެއިން ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދެއް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ ރައްޓެހި އެހެން ގައުމުތައް، އެއީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އަދި ސައޫދީއަރަބިއްޔާއިން ވެސް މިހާރު އެ މަސައްކަތް އެބަކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ފިލުވުމަށް އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ،" ފޮރިން މިނިސްޓަރު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޮދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ އެވެ. އަދި ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި އެ ގައުމުގެ އިންވެސްޓަރުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ އެވެ.

ރައީސްގެ މި ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާ ވެސް ބައިވެރި ކުރައްވަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެ، ދިވެހިންގެ އިތުރުން އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވެސް އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވިސާގެ ދަތިތައް އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވި އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ފެންވަރުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ވަނީ ތިން ފަހަރަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެ ގައުމުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.