ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް މޯދީ ތައުރީފުކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައި، ދެބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމާ މެދު އުފާ ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.


މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ކުރެއްވި ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއްގައި މޯދީ ވިދާޅުވީ "ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ތަރައްގީއެއް ގެންނަވަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފް ހައްގު" ކަމަށެވެ.

"ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ ކުރިއެެރުމާއި ފާގަތިކަމަށް އެދޭ،" ޓްވީޓްގައި މޯދީ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިހާރު ވަޑައިގެން ހުންނެވީ އިންޑިއާގަ އެވެ. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އާއި ރައީސް ރާޖްނާތު ކޯވިންދާ މިއަދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. އެއަށް ފަހު ދެ ލީޑަރުން ވަނީ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއް ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

މޯދީގެ ޓްވީޓްތަކުގައި ދެން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވަނީ ދެ ގައުމުން މިއަދު އެއްބަސްވި ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ. އެގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު ކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުުރުމަށާއި ސަގާފީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް އެއްބަސްވިކަން ފާހަަގަ ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަނޑު ދަތުރާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމުގެ ދާއިރާއިގައި ދެ ގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެއްބަސްވިކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

މޯދީގެ ޓްވީޓެއް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް ބޮޑެތި އެހީތައް ދޭނެކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 1.4 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަން މޯދީ މިއަދު އިއުލާނު ކުރެއްވި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު "މިހާރަ"ށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން ދިން 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 21 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ބޭނުންވާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިބޭ 200 މިލިއަންގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަދި ބާކީ 150 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޓްރެޝަރީ ބޮންޑެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރު ޓީބިލް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ހޯދާނީ ތިން ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯދީގެ ޓްވީޓެއް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޮދީއާ އެކު މިއަދު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، މޮދީ އާއި އިންޑިއާގެ ރައީސް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މޮދީ ވަނީ އެ ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މޮދީ ވަނީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވެސް މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މޮދީއާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލައި ފާސްކޮށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި، ޓެރަރިޒަމް ނައްތައިލުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެ ގައުމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިންޑިއާޣެ ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.