އެމްޑީޕީ 6000 ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ތާށިވެފައި؟

އެމްޑީޕީ އަށް ވަންނަން ބޭނުންވެގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި 6000 ފޯމެއް ޕްރޮސެސް ނުވެ ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މެމްބާޝިޕް އިތުރު ކުރަން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީޕީ އަށް ވަނުމަށް އެދި ފުރިހަމަ ކުރި ހުރިހާ ފޯމް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްވާ ކަމަށާއި މިކަމުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭތީ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން ގެނައި ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޝަނުން އެކަށީގެންވާ ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެ މަހު ލިބުނު ފޯމްތައް އެއީ. ޖަވާބެއް ނުދޭ މިކަމުގައި. ޕާޓީން ކެނޑޭ ފޯމު ބަރާބަރަށް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭ. އެމްޑީއޭ އާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބާޝިޕް ޕްރޮސެސް އެބަދޭ ބަރާބަރަށް،" ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ގުޅިގެން މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމު ޕްރޮސެސް ނުވާތީ އެމްޑީޕީން ވަނީ ކަންބޮޑުވެފައި. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަނާޅާ މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރާ ހިސާބުންނެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފިނަމަ، އެމްޑީޕީގެ 23،000 މެމްބަރުން ގެއްލިދާނެ އެވެ. އެއީ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަނާޅާ ޕާޓީ އަށް ވަންނަން ފޯމް ފުރި މީހުންނެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ޕްރޮސެސިންގެ އެކިއެކި މަރުހަލާތަކުގައި 10،000 އެއްހާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަނާޅާ އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފޯމުތައް އިލެކްޝަނަށް ފޮނުވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާނުލެވޭ ވަރަށް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް، 23،000 މެމްބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން އެއްކުރެވޭނެ ކަމުގެ. ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި،" ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ކުރިއާ ހިލާފަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްވާލެއް މިހާރު ވަރަށް އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީތަކުން މެމްބަރުން ހޯދައިގެން ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ފޮނުވާއިރު، އެ ފޯމުތައް ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އަކްރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމުތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތެވެ.

މުޒާހަރާއެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ނިޔާޒް މުޒާހަރާގެ ކުރީ ސަފުގައި. --ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަންވަރު (ސިމް)

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފޯމެއް ނުހިފަހައްޓަން. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދަމުން،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަހުން ފެށިގެން ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްވުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅެދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކޮމިޝަނުން ފަށާތީ އެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕާޓީއަކުން ކެނޑެން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގައި ބަލަން ޖެހޭ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު މެމްބާޝިޕް ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ފިންގާ ޕްރިންޓް ފަދަ އެއްޗެހި ބަލަން ޖެހޭއިރު، ފޯމްތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕާޓީއަކުން ކެނޑޭނަމަ، މަދު އަދަދެއްގެ ފޯމުތަކެއް އަންނާނީ ކޮމިޝަނަށް. ޕާޓީތަކުން އެކަން ފުރިހަމަކޮށްފަ އިލެކްޝަންސްގައި އެދެނީ. އެހެންވީމަ އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕީޕީއެމްއަކީ އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބި ޕާޓީއަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ހަމަހަމަކަމާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންނަށް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަހަޅަން އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭނެ އެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވާނެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލާދީ އެމްޑީޕީން ބުނި ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގައި ތިބީ 45،109 މެމްބަރުންނެވެ.