ޚަބަރު / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު ބައެއް ހޯދަން ޖެހޭ: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު، އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު ބައެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމާ ހަމައަށް، އެ ޕާޓީ އަށް މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާންމު ތަނެއްގައި ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ދާއިރާތައް ބެހުމާ މެދު ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުނުއިރު ވެސް ރައީސް އެ މޭރުމުން މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅެއް ނުދައްކަވަ އެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު، އެ ޕާޓީގެ ހަރުގެ ކައިރީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަލިކޮށް، އާ ސަރުކާރެއް ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދާއި ރައްޔިތުން އެދޭ އެދުންތަކާ ވެސް އެކު ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ހާސިލް ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް އޮވެގެން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުމުގައި ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރީ އެމްޑީޕީންނެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބުރަކޮށް އުޅުއްވީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރުން ވި ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ބައެއް [މަޖިލީހުން] އެބަ ހޯދަން ޖެހޭ. ވައުދުތައް ފުއްދޭނީ ހާއްސަކޮށް، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު، އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހަފްލާގައި މައްޗަންގޯޅީ މެދު ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވެސް ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޓީމުތަކުން އެމަނިކުފާނާ ގުޅުއްވައި، މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ކަށަވަރު ކުރެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރީގައި މިރޭ މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު ބައެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އިރު، ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަކުން ނުކުމެ ޔާމީން ބަލިކޮށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން މިހާރު އަމަލްކުރަމުން ގެންދަނީ އެއްބަސްވި ގޮތާ ހިލާފަށް ކަމަށް، ކޯލިޝަންގެ އެހެން ބައިވެރިން ބުނެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވެސް ކުރިމަތިލާން އެއްބަސްވެފައި އޮތީ، ޕާޓީގެ ނިސްބަތުން ބަހާލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އެމްޑީޕީން ވަނީ 86 ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި 77 ދާއިރާއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދާއި މިރޭ ވަނީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވައިފަ އެވެ.

60 ކޮމެންޓް, 144 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 48%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 51%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިސްމާލި

20 January 2019

"ސަރުކާރުން ވި ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ބައެއް [މަޖިލީހުން] އެބަ ހޯދަން ޖެހޭ.". ލިއުންތެރިޔާއަަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ސާފު ނުވިހެން ހީވަނީ. "ބޮޑު ބައެއް" އަދި "އަޣުލަބިއްޔަތު" މިއީ ދެ ބަހެއް. "އަޣުލަބިއްޔަތު" މިއީ "މެޖޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެވިދާނެ. ނަމަވެސް "ބޮޑުބައި" މިއީ "ސިގްނިފިކަންޓް ނަންބަރ" ކަމަށް ބުނެވިދާނެ. މިހެންވެއްޖެނަމަ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ނަޝީދު ހިތްހަމަ ޖައްސަން ކަމަށް ފެންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނުރައްކަލޭ

19 January 2019

މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެންރޭ ނޫނު އަތޮޅު ރަންދެލި އަދި ނޫނު އަތޮޅު ވެލާ މިދެ ރިސޯރޓްގެ މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކުގައި މުޅިން ވެސް ލަންކާ އިންޑިއާ މީހުން އުޅެނީ އެއީ ލަންކާގެ ރިސޯރޓަކާއި އޭ ވައްތަރީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ މީ ސީދާ ރައީސްއޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަނޭ މެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަމޭ އެކަން ތަމެން ނުކުރުން އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ ނުރައްކަލޭ ނުރައްކާ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްލާބެއްޔާ

19 January 2019

ކޮންބޮޑު ބަޔެކޭ ކިޔާކަށް މަމީ އެމްޑީޕީ މީހެއް މަ ޕްރައިމަރީގަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ވޯޓެއް ނުދެން! އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަށް މީހުން ހޮވާ އިންތިހާބުގަވެސް އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ވޯޓެއްނުދޭނަން! މިއީ ފީކަޅާ ޑިމޮކްރަސީ! މިއަށް ކިޔަނީ މަބޮނޑިބަންނަ ޑިމޮކްރެސީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ތެދުވެރިޔާ

19 January 2019

މަކަރުވެރި ބައިގަޑެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންޑޭލާ

19 January 2019

ރާއްޖެ މިދަނީ މިނިވަންކަން ގެއްލި ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

19 January 2019

އެމްޑީޕީއަ މަޖުލިސް އަގްލަބީޔަތު ލިބިއްޖީޔާ މިރާއްޖެގެ ދުވަސް ދިޔައި. މީދޮގެއްނުން

The name is already taken The name is available. Register?

ތިބެކުރަނީ

19 January 2019

މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނީމާ ވައުދު ފުއްދާ ކަމަށްވާނަމަ މިހާރު އިބޫގެ ވެރިކަމުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއެއް ނޫންތޭ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓްސް ތައް ހުއްޓިފައި އަދި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ ހުއްޓިފައި އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ތިލަފުށި ހިއްކުން ހުއްޓިފައި ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓިފައި ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގަމުން ދަނީ މަމެންނަށް ނުފެނެއޭ ތަމެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ތަނެއް ކިއެއްތޭ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

2 ބުޅާ

19 January 2019

ޢިބޫ ބުނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްބަޔަކަށް މެޖޯރިޓީ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް. ޢެއިން ބޮޑުބައެއް އެމްޑީޕީ ހޯދަންވާނެކަމަށް. ތިބުނާ ކޯލިށަން އެއްބަސް ވުމުގަވެސް އެމްޑީޕީ އަށް އޮތީ އެހެން ޕާޓިތަކަށް ވުރެ ބޮޑުޕަސަންޓެއް. ޢޮޅުވާލައިގެން ފިތުނަ އުފައްދަން ނަުޅޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އާއްމުމެމްބަރ

19 January 2019

ތި ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގަ ކަމަކަށް އޮތީ ރިޝްވަތު ބެހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯލްޓް

19 January 2019

އަހައްނަށް އަނެއްކާވެސް ޔަގީން ވެއްޖެއް ، ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާނުލާ ސީދާމަގުން ރާއްޖޭގެ ގެންދެވޭނެ އެހެން ވެރިއެއްނެތްކަން. ގާސިމް އެބަޖެހޭ މިކަމާއިމެދު ވިސްނަން . ގާނޫއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގު ހަނިކުރަން ނޫޅޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖިޒްމާން

19 January 2019

ތާއީދު ނެތްމީހުނަށް އެނގޭ އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ނަގާނެކަން. އެހެންވެ އެމްޑީޕިއަށް އޮތް ތާއީދުގެ ފަހތަށް ވަދެގެން މަޖިލިސް ގޮނޑި ލިބޭތޯ މިއުޅެނީ. ސާބަސް ރައީސް

The name is already taken The name is available. Register?

ބަރާބަރު

19 January 2019

ޖޭޕީއަށް ލިބެން އޮތް ތާއީދުކޮޅު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަ އެމްޑީޕީން ބޭނުންކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައިގޮތަށް...

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454