ސަރުކާރު ހިންގުން ލަސް، ތަރައްގީ އަށް ފުރޮޅި ގާކޮޅެއް ނެތް: ޝިޔާމް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ޚިދުމަތް ނުދެވޭ ކަމަށާއި ތަރައްގީ އަށް މިހާތަނަށް ފުރޮޅި އެންމެ ގާ ކޮޅެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޝިޔާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި ވައުދުތަކަކާ އެކު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުން މާބޮޑަށް ލަސް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރަށް ހަ މަސް ވި އިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާތަކާ އެކު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ މިންވަރަށް ވަނީ މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ. ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ވެސް އެހާ ބޮޑު ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަންތަކާއި ކޮމިޓީ އަދި ކުންފުނިތައް މި ސަރުކާރުން އުފައްދާތީ ވެސް ޝިޔާމް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮމިޝަންތަކާއި ކޮމިޓީތައް އުފައްދައިގެންނާ އެކު ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެގެން މިދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށެއް ނުދެވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީއެންސީގެ ކޮންގްރެސްގައި ޝިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އެ ސްޕީޑުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަރައްގީއަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް މި ސަރުކާރުން އެންމެ ގާކޮޅެއް ވެސް އަދި ނުފޮރުޅާ، މިއީ ކަންބޮޑުވުމެއް،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޚިދުމަތް ލަސްވަނީ، ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކަކުން ސަރުކާރު ހިންގާތީ، އެތައް ބައެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ޖެހުމުން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ އިރު، އެ ދަތުރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ ވެސް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ގިނަ ގައުމުތަކަށް ޝާހިދު ދަތުރުކުރައްވާފައިވާ އިރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓަރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ވެސް މިހާރު ހަމަވެފައިވާނެ ކަމަށް ޝިޔާމް ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކުން، މިހާތަނަށް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ވާހަކަ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެހީ ބޭނުންކުރާ ގޮތް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހެ އެވެ.