ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް، ދެ ބޭބެގެ އިތުރުން މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާ ވެސް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް، އޭނާގެ 13 އަހަރާއި 16 އަހަރުގެ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ އިތުރުން މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާ ވެސް އެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު ކަމަށް އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


މާލެ އިން ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އެ ނުބައި އަމަލްތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ މިހާރު ހުރީ، މަންމަގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވެސް ގެންގޮސް، އެ ރަށުގެ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަކު ރަށު މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ އެނގޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ފުލުހުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ނަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު "މިހާރު" އަށް ބުނީ ތިން ކުދިންގެ މަންމައަކީ އެ ރަށަށް އުފަން އެ ރަށުގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށެވެ. ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ އިރު ތިން ދަރިން ގެންގުޅެނީ އަންހެން މީހާ އެވެ.

ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނި ގޮތުގައި ދެ ބޭބެގެ އިތުރުން އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވެނީ އޭނާގެ މަންމަ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ މީހާ އަށެވެ. ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި އެމީހާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

"އެކަމެއް ހިނގި ކަމަށް ވަނީ، ފިރިހެން މީހާގެ ކޮޓަރި ބަލަން ވާނެއޭ ކިއާފައި އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް އަންހެން ކުއްޖާ ގެންގޮސްފައި،" އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ އަށް، އޭނާގެ 13 އަހަރާއި 16 އަހަރުގެ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވުނަސް އެ ވާހަކަ ރަށު ތެރޭގައި މާ ބޮޑަށް ނުދެކެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި އެހެން މީހަކު ބުނީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ މާލޭގައި ހުންނަ، މަންމަ ފަރާތުގެ ދައްތައަކަށެވެ.

"ކޮންފަރެންސް ކޯލެއްގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާ އާއި މަންމަ އާއި ދައްތައާ އެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި ދައްތަގެ ސަމާލު ކަމަށް މިކަން އައީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެވަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ 18 އަހަރު ނުވާ ދެ ބޭބެއަކު ޖިންސީ އަނިޔާކުރާކަމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލައެއް މީގެ ކުރިން އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މުޅިން ތަފާތު މައްސަލައެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ވަރަށް ނުބައި މައްސަލަތައް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު، ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނދެ ގޭގައި ވިހައި، ތުއްތު ދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފަ އެވެ. ގޭގައި އޭނާ ވިއްސަން އުޅުނީ އާއިލާގެ މީހަކާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވެ އެވެ. މި މައްސަލާގައި ކުއްޖާގެ ލޯބިވެރިޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.