ޚަބަރު / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާ ވަގުތާ މެދު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

މޯދީ: އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާ ވަގުތާ މެދު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ނުރުހުންފާޅުކުރައްވަމުން. --ފޮޓޯ/މިހާރު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަގުތާ މެދު އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:45 ގަ އެވެ.

Majileehuga Modi thagreeru kuravvaanee anna honihiru dhuvahu

Majileehuga Modi thagreeru kuravvaanee anna honihiru dhuvahu

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާ ވަގުތު އިއުލާން ކުރުން--

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާ ނުގުޅޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހަ ރޯދަ ތެރެއަށް ވުމާ އެކު އޭގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ތަގުރީރު ލައިވް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ. އެ ވަގުތު ވީމަ ގިނަ މީހުންނަށް އެ ތަގުރީރު ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ނުލިބިދާނެ،" ކުރީގެ ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް މުހިންމު ގައުމެއް ކަމަށާއި އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަކީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ވަނީ އެ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފަ އެވެ. އެއީ، އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ ލާ އިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޯދީގެ ތަގުރީރާ ގުޅޭގޮތުން ތޯރިގް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވި ސްޓޭޓަސް--

މޯދީ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ފެނޭތޯ ބަލަން ނެގި ވޯޓުގައި ވެސް ޓޮމް ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަނެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވާ ޖަލްސާ ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭ ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖެ ސެކިއުލާ ގައުމަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ.

"ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ކުރާ، ސެކިއުލާ ވިސްނުމަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ، ސެކިުއުލާ ސްޓޭޓަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، ރައްޔިތުން ގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ މަޤްރިބް ނަމާދާއި އިޝާ ނަމާދާއި ދޭތެރެ އަށް ހަމަ ޖެއްސުން،" ތޯރިގް އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޯދީ ތަގުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ދެ ނަމާދު ދޭތެރެއަށް އެޖެންޑާ ކުރީ މަޖުބޫރު ކަމެއް އޮވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ދީނާ ސިޔާސަތު ވަކި ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުންވުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމު ކުރެއްވި ޓްވީޓް---

މޯދީ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އާއި މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ބޭރުގެ ވެރިންނަށް މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވޭނީ މެންބަރުންގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ.

އެ ފުރުސަތު މޯދީ އަށް ދެއްވަން ނިންމެވީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

95 ކޮމެންޓް, 136 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 79%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރީތި މޫސަ

07 June 2019

ނަމާދު ކުރުމާއި ނުކުރުމެއްނޫން ކީއްކުރަންހޭ ބުދުފައްޅީގެ މީހުން ތަޤުރީކުރާގަޑީގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާތަނުގަ ތިމޯޑީޔަކު ތަޤުރީރުކުރަންވީ ރާއްޖޭގެ އެހެންތަންތަން ހުންނާނެނޫންތޯ އެހެންނޫނަސް ތިމޯޑިއާ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ޗައިނާގެ ރައީސަކީ މިވަގުތު ދުނިޔާގަތިބި އެންމެނުބައި ތިންމީހުން މިވަރުގެނުބައިމީހުން ތިފަދަމަތިވެރިޝަރަފުނުދިނަސް ވެދާނެނޫންތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަދު

07 June 2019

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޖަމާއަތުގައި ހުރިހާ ނަމާދެއްކުރައްވާ ކިތައްމެންބަރުން އެބަތިއްބެވިބާ!!. މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ އިރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ބައެއްފަހަރު ޖަމާއަތް ކަޓުވާލަން ވެސް ޖެހިދާނެ، ހުރިހާނަމާދެއް ޖަމާއަތުގައި ކުރައްވަން ބޭނުން ބޭފުޅުވާ ބޭފުޅުން ކީއްކުރަންތޯ މަޖަލިސް ފަދަ ތަންތަނަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީ. ގޭގައި މަޑު ކުރައްވަނިކޮށް އެއްމެ ޖަމާއަތެއްވެސް ނުގެއްލި ހުރިހާ ޖަމާއަތަކަށް ވެސް ހާޒިރު ވެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުބީނު މާރނީ

07 June 2019

އިބޫ ވެސް ވަނީ އަފީފޭ އަފީފޭ ކިޔުވާ އައްނިގެ ގުއި ރޯނުގައި ޖެހިފަ. މިއީ ވެސް އައްނިގެ ގުއިރޯނެއް !

The name is already taken The name is available. Register?

އިހްސާސް

07 June 2019

ތިޔައީ ގަސްތުގަ ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ކަޓުވާލުމުގެ އަމަލެއް. އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ވެސް ތިޔަކަން ކުުރެވޭނެނު.

The name is already taken The name is available. Register?

މިމު

07 June 2019

ޝަޤާފަތަކީ ރޯދަމަހު ދެނަމާދު ދޭތެރޭ ވަގުތު ރެސްޓރަންޓްތައް ފުރާ ޖަމާޢަތުގައި ރޯދަވީއްލުން. މަޤްރިބައްދެވެނީ މަދު ބަޔަކަށް ކިރިޔާ އިޝާނަމާދަށް ގޮވަންވާއިރަށް. ދީނީ ކާޑު ކުޅެގެނެއް ވަގުންގެ މަޅީގައެއް ދިވެހިން ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޖޖޖ

07 June 2019

މުސްލިމުން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ދީން. ކުޅޭނީ ދީނީ ކާޑް. އިސްވާނީ ދީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދުރުން

07 June 2019

މިމު: ތީ ބައެއް ދިވެހިންގެ ފެންވަރު.ގުޑް ކޮމެންޓް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާޖީ

07 June 2019

ދެނަމާދު ދޭތެރެނޫން ވަގުތެއް ބުނެދީބަލަ އެނގޭމީހަކު

The name is already taken The name is available. Register?

ޖޖޖޖ

07 June 2019

އިރި އެރީއްސުރެ އިރު މެދު ޖެހުމަށްދާންދެން. އެކަމަކު ދެނަމާދު ދޭތެރެއަކީ މަޣްރިބާ އިޝާއާ ދޭތެރެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ!

07 June 2019

ބައެއްމީހުން. ތިބޭ ދެނަމާދުދޭތެރޭ ފުޓްބޯޅަބަލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ދޯދެން

07 June 2019

މިއީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް. ކަންކަން އިންތިޒާމަކުރަންޖެހޭނީ ނަމާދުގަޑިތަކަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ކުރިންކުރަމުންގެންދިޔަ ދީނީ ރަނގަޅު އާދަތަކަށް އިހްތިރާމުކޮށްގެން. އެމީހުން ވެސް އެ އުޅެނީ މީހަކު ގެރިމަސްކޮޅެއް ކެއުމުންވެސް ހަޖަމް ނުވެގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބީބާ

07 June 2019

ދީން އޮންނީ ދީނީ ކާޑް ކުޅޭށޭ! ނޭގެއްޏާ ދަސްކޮށްބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ބުލްބުލޭ

07 June 2019

ޢަންނި ރައީސު ދެނަމާދު ދޭތެރޭ ނޫންވަގުތަކަށް ތިޔަ ތަޤުރީރުކުރަން އެޖެންޑާ ކޮށްބަލާށޭ! ތިހެންވީމައޭ މީހުން އޭތިމީތި ކިޔަނީ! ތިޔަމީހަކަށް ވަރަށް ފޫހިވެސްވޭ ބާބަރީ މިސްކިތު ހާދިސާއިން ފެށިގެންވެސް. މިހެންވެސް ބުނެފިއްޔާ ގޯސްވާނީ އަހަރެމެން. ބިޔަ ދެމަޝްރޫއަކަށް މިވީ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއްނުކުރާ އެވެރިންނަށް ޖާސޫސުކުރަން މަގުކޮށާލާ ދެމަޝްރޫތާ.... #އެޖެންޑާއަމިއްލައެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!