ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ސަސްޕެންޝަނަކީ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވަން އެމްޑީޕީން ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކެއް: ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބަލައިނުގަތުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވުމަށާއި ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ބުނެފި އެވެ.


ފަނޑިޔާރު ޑީޑީއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ވަނީ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމުން ޖޭއެސްސީން ވަނީ އެގޮތަށް އަމުރު ނެރުނަސް، ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ވަކިވަކިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވަނީ ޝަރީއަތުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުން ނިންމުން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާއިރު، ފަނޑިޔާރު ޑީޑީގެ މައްސަލާގައި ނެރުނު އަމުރު އަމުރު ގަބޫލު ނުކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށް ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލުމަށް ހިންގަމުންދާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މިހާރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ އެމްޑީޕީއަށް ބާރު ލިބުނު ދުވަހު ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް." ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވަނީ މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ދެ ބާރެއްގެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ދާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ޖާގަ ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހަނު ހުންނެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެކަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ހައްގު ބަސް ބުނުމަށް އެ ބަޔާނުގައި ގޮވާލާފައިވެ އެވެ.